Πληροφορίες προστασίας δεδομένων της novotegra GmbH

Ημερομηνία έκδοσης των πληροφοριών: Αύγουστος 2023

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, εμείς, η novotegra GmbH, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής «δεδομένα») αποκλειστικά βάσει των νομοθετικών διατάξεων. Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, θέλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρεία μας και τις αξιώσεις και τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 

 

1.  Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε;

Υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων είναι η novotegra GmbH, Eisenbahnstraße 150, 72072 Tübingen, e-mail: info(at)novotegra.com, τηλ: +49 7071 98987-0.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της novotegra GmbH στην παραπάνω διεύθυνση ή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data-protection-officer(at)baywa-re.com.

 

2.  Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από ποιες πηγές προέρχονται τα δεδομένα αυτά;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς κατά την έναρξη και τη διατήρηση των επιχειρηματικών σχέσεων. Επίσης, επεξεργαζόμαστε δεδομένα που έχουμε λάβει νόμιμα από πιστωτικούς οργανισμούς, ενώσεις προστασίας πιστωτών, δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. μητρώα επιχειρήσεων, μητρώα σωματείων, κτηματολόγια, μέσα ενημέρωσης) και άλλες εταιρείες με τις οποίες διατηρούμε μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις.

Μεταξύ των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται τα εξής:

Τα βασικά δεδομένα/στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως:

Για τους ιδιώτες πελάτες: Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, φαξ), ημερομηνία γέννησης, στοιχεία από το αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας), τραπεζικά στοιχεία
Για εταιρικούς πελάτες ή προμηθευτές: Ονοματεπώνυμο των νομίμων εκπροσώπων, εταιρική επωνυμία, αριθμός εμπορικού μητρώου, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, αριθμός μητρώου εργοδότη, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, φαξ), τραπεζικά στοιχεία
Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε και τα ακόλουθα επιπλέον προσωπικά δεδομένα:

Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της επιχειρηματικής μας σχέσης, όπως δεδομένα συμβάσεων, δεδομένα παραγγελιών, δεδομένα συναλλαγών και παραστατικών, ιστορικό πελατών και προμηθευτών, έγγραφα παροχής συμβουλών, δεδομένα οχημάτων,
Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση (π.χ. δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας),
Δεδομένα διαφήμισης και πωλήσεων,
Δεδομένα τεκμηρίωσης (π.χ. πρωτόκολλα παροχής συμβουλών), δεδομένα εικόνας,
Πληροφορίες από τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές με τη novotegra GmbH (π.χ. διεύθυνση IP, δεδομένα σύνδεσης), 
Άλλα δεδομένα που έχουμε λάβει από εσάς κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης (π.χ. σε συζητήσεις με πελάτες),
Δεδομένα που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι από τα βασικά δεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας καθώς και άλλα δεδομένα, π.χ. μέσω αναλύσεων των αναγκών των πελατών και του πελατειακού δυναμικού.
Η τεκμηρίωση της δήλωσης συγκατάθεσής σας για τη λήψη π.χ. ενημερωτικών δελτίων.
Δεδομένα εικόνας από συστήματα βιντεοεπιτήρησης
Φωτογραφίες που λαμβάνονται σε δημόσιες εκδηλώσεις
 

3.  Για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG) 2018: 

Για την εκπλήρωση (προ)συμβατικών υποχρεώσεων (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ):

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πώληση και τη διανομή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για σκοπούς προμηθειών και εφοδιαστικής, καθώς και για τη διαχείριση και ανάλυση προμηθευτών και πελατών. Ειδικότερα, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την έναρξη και τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων και την εκτέλεση συμβάσεων μαζί σας, για παράδειγμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού πελάτη ή προμηθευτή
Παράδοση παραγγελιών
Τήρηση καρτών πελατών
Συμμετοχή σε κληρώσεις 
Αποστολή πληροφοριών, π.χ. υποβολή αιτήματος για κατάλογο
Για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (άρθρο 6, παράγραφο 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ:

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση διάφορων νομικών υποχρεώσεων, π.χ. από τον γερμανικό εμπορικό κώδικα ή τον γερμανικό φορολογικό κώδικα, τις διατάξεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τους κανονισμούς που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το διάταγμα για τις επικίνδυνες ουσίες.

Για την προστασία των έννομων συμφερόντων (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ):

Με στόχο τη στάθμιση των συμφερόντων, τα δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία πέραν του πραγματικού πλαισίου που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, προκειμένου να προστατευτούν είτε τα δικά μας έννομα συμφέροντα είτε τα συμφέροντα τρίτων. Στην επεξεργασία δεδομένων για την προστασία των έννομων συμφερόντων μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Παροχή συμβουλών και ανταλλαγή δεδομένων με πιστωτικούς οργανισμούς και ενώσεις προστασίας πιστωτών για τον προσδιορισμό δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας και τη διατήρηση βάσης δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο ομίλου για τον εντοπισμό κινδύνων οικονομικής αθέτησης για κοινούς πελάτες 
Διαφήμιση ή εμπορική προώθηση 
Μέτρα για τη διαχείριση των επιχειρήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών και των προϊόντων
Διατήρηση βάσης δεδομένων πελατών σε επίπεδο ομίλου για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών
Μέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων της novotegra από μη συμβατικές ή παράνομες συμπεριφορές, π.χ. έλεγχοι πρόσβασης, βιντεοεπιτήρηση 
Στο πλαίσιο νομικών διώξεων
Με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ):

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, η επεξεργασία τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς και στην έκταση που συμφωνείται στη δήλωση συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση που έχει δοθεί, π.χ. για τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Για τον σκοπό αυτόν, επικοινωνήστε με το αρμόδιο πρόσωπο που αναφέρεται στο σημείο 1.

 

4.  Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

Επίσης, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας, συγκεκριμένα προϊόντα ή προωθητικές ενέργειες και για να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη εν λόγω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε συνολικά είτε για επιμέρους ενέργειες. Η novotegra GmbH δεν επιβάλλει καμία χρέωση για τη δήλωση της εν λόγω εναντίωσης. Για τον σκοπό αυτόν, επικοινωνήστε με το αρμόδιο πρόσωπο που αναφέρεται στο σημείο 1.  

Συστάσεις προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις του άρθρου 7 παρ. 3 του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (UWG), η novotegra GmbH έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε κατά την παραγγελία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με σκοπό την άμεση διαφήμιση δικών της παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Θα λαμβάνετε αυτές τις συστάσεις προϊόντων από εμάς, ανεξάρτητα από το αν έχετε εγγραφεί ή όχι σε κάποιο ενημερωτικό δελτίο.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε συστάσεις προϊόντων από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσής σας για τον σκοπό αυτόν ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε κόστος, εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις. Για τον σκοπό αυτόν, επικοινωνήστε με το αρμόδιο πρόσωπο που αναφέρεται στο σημείο 1. Υπάρχει πάντα ένας σύνδεσμος κατάργησης εγγραφής σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ενημερωτικό δελτίο
Για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής αποδοχής εγγραφής (double opt-in), δηλαδή θα σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο μόνο εάν μας έχετε προηγουμένως επιβεβαιώσει ρητά ότι θέλετε να ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε ένα ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Εάν μελλοντικά αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από εμάς, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτό ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε κόστος, εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις. Για τον σκοπό αυτόν, αρκεί η αποστολή γραπτής ειδοποίησης στο αρμόδιο πρόσωπο που αναφέρεται στο σημείο 1. Υπάρχει πάντα ένας σύνδεσμος κατάργησης εγγραφής σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

 

5.  Επεξεργασία πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας

Διαβίβαση δεδομένων στη SCHUFA
Στο πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων που συνάπτονται μαζί σας, η novotegra διαβιβάζει στη SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με την αίτηση, την υλοποίηση και τη λήξη αυτών των επιχειρηματικών σχέσεων, καθώς και δεδομένα σχετικά με μη συμβατικές ή δόλιες συμπεριφορές. Νομική βάση για αυτές τις διαβιβάσεις αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Οι διαβιβάσεις που βασίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της novotegra GmbH ή τρίτων και εφόσον αυτό δεν υπερισχύει των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που καθιστούν αναγκαία την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ανταλλαγή δεδομένων με τη SCHUFA πραγματοποιείται επίσης με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων για τη διενέργεια ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών (άρθρα 505α και 506 του γερμανικού αστικού κώδικα). Η SCHUFA επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει και τα χρησιμοποιεί επίσης με σκοπό τη δημιουργία προφίλ (βαθμολόγηση), προκειμένου να παρέχει στους συμβατικούς της εταίρους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία και, κατά περίπτωση, σε άλλες τρίτες χώρες (εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) πληροφορίες που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών προσώπων. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της SCHUFA μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο της SCHUFA σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΚΠΔ ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.schufa.de/datenschutz.

Διαβίβαση δεδομένων σε άλλους πιστωτικούς οργανισμούς
Η novotegra GmbH χρησιμοποιεί επίσης τους ακόλουθους πιστωτικούς οργανισμούς για τη λήψη πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας, εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Vienna, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 Munich, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau.
 
Διατήρηση βάσης δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο ομίλου
Εάν έχουμε λάβει δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας για εσάς εντός του νομικά επιτρεπτού πλαισίου (π.χ. από πιστωτικό οργανισμό), τα αποθηκεύουμε σε ένα σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εταιρείες του ομίλου που συμμετέχουν στη διαχείριση πιστώσεων της novotegra. Στόχος είναι η διευκόλυνση της διεκπεραίωσης συναλλαγών για κοινούς πελάτες και ο εντοπισμός κινδύνων οικονομικής αθέτησης. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας γίνεται μόνο εάν υπάρχει έννομο συμφέρον της εκάστοτε εταιρείας του ομίλου.

 

6.  Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;

Ακόμη και αν χρησιμοποιούμε έναν πάροχο υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάθεσης της επεξεργασίας, εξακολουθούμε να είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την προστασία των δεδομένων σας. Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται βάσει σύμβασης να χειρίζονται τα δεδομένα σας με εμπιστευτικότητα και να τα υποβάλλουν σε επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. Οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν κατ' εντολή μας λαμβάνουν τα δεδομένα σας, εφόσον απαιτούνται για την εκπλήρωση των αντίστοιχων υπηρεσιών τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής που χρειαζόμαστε για τη λειτουργία και την ασφάλεια του συστήματος πληροφορικής μας, καθώς και εκδότες διαφημίσεων και διευθύνσεων για τις δικές μας διαφημιστικές καμπάνιες.

Τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε βάσεις δεδομένων πελατών της BayWa r.e. και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης της novotegra GmbH. Αυτές οι βάσεις δεδομένων πελατών υποστηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων δεδομένων πελατών (εκκαθάριση διπλοτύπων, δείκτες μετακινήσεων/αποθανόντων, διόρθωση διευθύνσεων) και επιτρέπουν τον εμπλουτισμό με δεδομένα από δημόσιες πηγές. Τα δεδομένα αυτά τίθενται στη διάθεση των εταιρειών του ομίλου BayWa που συμμετέχουν στη βάση δεδομένων πελατών της BayWa (συμμετέχουσες εταιρείες) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένες καμπάνιες άμεσου μάρκετινγκ (π.χ. ενημερωτικά δελτία), στοχευμένο διαδικτυακό μάρκετινγκ και εξατομικευμένο σχεδιασμό διαδικτυακών καταστημάτων.

Μέσω της βάσης δεδομένων πελατών, οι συμμετέχουσες εταιρείες που εξυπηρετούν τους ίδιους πελάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες αυτούς σε όλους τους οργανισμούς. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στο να παρέχει στους πελάτες τις πιο ενημερωμένες και συναφείς πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Αυτή η επεξεργασία των συμφερόντων των πελατών αντιστοιχεί στην κατάρτιση προφίλ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ – αλλά δεν λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Τα δεδομένα πελατών αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε εταιρεία, με την BayWa AG να ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών για τις επιμέρους συμμετέχουσες εταιρείες.

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των εταιρειών του ομίλου BayWa AG στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften/

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς/πώλησης μέσω πυλών κατασκευαστών, τα δεδομένα που παρέχετε θα υποβάλλονται σε επεξεργασία απευθείας στην πύλη του κατασκευαστή. 

Σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης και στο πλαίσιο νομικών διώξεων, οι αρχές και τα δικαστήρια καθώς και οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν επίσης να λάβουν τα δεδομένα σας.

Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες, τα πιστωτικά γραφεία και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να λάβουν τα δεδομένα σας με σκοπό τη σύναψη και την εκπλήρωση συμβάσεων και, σε περίπτωση πώλησης έργων, επίσης οι επενδυτές.

 

7.  Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας έως ότου λήξει η επιχειρηματική σχέση ή έως ότου εκπνεύσουν οι ισχύουσες προθεσμίες εγγύησης, παραγραφής και νόμιμης διατήρησης (π.χ. από τον γερμανικό εμπορικό κώδικα ή τον γερμανικό φορολογικό κώδικα) ή έως ότου λήξουν τυχόν νομικές διαφορές στις οποίες τα δεδομένα απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση βιντεοεπιτήρησης, τα δεδομένα εικόνας διαγράφονται συνήθως μετά από 7 ημέρες.

 

8.  Επεξεργασία δεδομένων αιτούντων εργασία

Όταν μας στέλνετε την αίτησή σας μέσω της πύλης εργασίας της novotegra, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας για να τα προστατεύσουμε από απώλεια ή αθέμιτη χρήση. Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκάστοτε εταιρεία του ομίλου BayWa r.e. στην οποία υποβάλλετε αίτηση στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης υποψηφίων μας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής της εταιρείας στην αγγελία εργασίας στην πύλη εργασίας της novotegra.

 

8.1. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από ποιες πηγές προέρχονται τα δεδομένα αυτά; 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Γενικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος κατοικίας)
Έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, βιογραφικό σημείωμα)
Ιστορικό εκπαίδευσης (π.χ. δεδομένα σχετικά με την (ανώτερη) σχολική εκπαίδευση, επαγγελματικά προσόντα)
Δεδομένα χρεώσεων (π.χ. τραπεζικά στοιχεία για την επιστροφή των εξόδων της αίτησης)
Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)
Δεδομένα καταγραφής που προκύπτουν από τη χρήση των συστημάτων ΤΠ
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη θρησκεία ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον μας τα παρέχετε στο πλαίσιο της αίτησής σας.

 

8.2. Για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων μου; 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τους εθνικούς νόμους προστασίας δεδομένων και άλλους σχετικούς εθνικούς νόμους.

Η επεξεργασία των δεδομένων εξυπηρετεί τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής αίτησης,, την έναρξη και τη δημιουργία εργασιακής σχέσης με την εταιρεία novotegra GmbH στην οποία υποβάλατε την αίτησή σας.

Νομική βάση για τη διεξαγωγή της διαδικασίας υποβολής αίτησης αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1β) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με τον σχετικό εθνικό κανονισμό για την εφαρμογή των προσυμβατικών μέτρων για τη σύναψη εργασιακής σχέσης. Στη Γερμανία, ο νομοθέτης θέσπισε τη διάταξη του άρθρου 26 του ομοσπονδιακού νόμου προστασίας δεδομένων (BDSG) – επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς της εργασιακής σχέσης – συμπληρωματικά προς το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1β) του ΓΚΠΔ.

Εφόσον γίνεται επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτό βασίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Εάν η θέση εργασίας για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων υγείας για την αξιολόγηση της ικανότητάς σας να εργαστείτε, η επεξεργασία αυτή γίνεται βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο η) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με τον σχετικό εθνικό κανονισμό.

 

8.3. Πώς λειτουργεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση απευθείας σε μια αγγελία εργασίας που έχει δημοσιευτεί στη πύλη εργασίας της novotegra, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα αίτησης της προκηρυσσόμενης θέσης εργασίας. Εκτός από τη χειροκίνητη συμπλήρωση, έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε ορισμένα γενικά δεδομένα από το προφίλ σας στο XING ή στο LinkedIn, καθώς και με τη χρήση της λειτουργίας «CV Parsing» στη φόρμα αίτησης.

Θα σας ενημερώνουμε για την κατάσταση επεξεργασίας της αίτησής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε αν μπορούμε να διαβιβάσουμε τα έγγραφα της αίτησής σας για άλλες διαθέσιμες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο προφίλ σας – ενδεχομένως και σε άλλες εταιρείες του ομίλου BayWa r.e. – ή να τα συμπεριλάβουμε στη λίστα υποψηφίων μας.

Εάν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για εργασία σε εμάς μέσω της πύλης εργασίας της novotegra, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε εάν μπορούμε να διαβιβάσουμε τα έγγραφα της αίτησής σας για διαθέσιμες θέσεις εργασίας εντός του ομίλου BayWa r.e. που ταιριάζουν με το προφίλ σας. Εάν δεν υπάρχει θέση εργασίας που να αντιστοιχεί στα προσόντα ή τις προτιμήσεις σας κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, ενδέχεται να σας συμπεριλάβουμε στη λίστα υποψηφίων μας κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης μαζί σας.

Αιτήσεις σε έντυπη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται αποδεκτές στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μέσω της πύλης εργασίας της novotegra. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μεταφέρονται δεδομένα στο σύστημα διαχείρισης υποψηφίων. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις σε έντυπη μορφή απορρίπτονται αμέσως σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, ενώ οι αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφονται αμέσως. Εξαίρεση αποτελεί η αποδοχή μια αίτησης σε έντυπη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω ειδικής περίστασης (π.χ. γνωριμία σε εμπορική έκθεση). Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα σας εισάγονται στο σύστημα διαχείρισης υποψηφίων. Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω ισχύει και για τις αιτήσεις αυτού του είδους.

 

8.4. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου; 

Στο εσωτερικό της novotegra GmbH στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνο οι υπεύθυνοι και τα τμήματα που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (π.χ. προϊστάμενοι, τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, συγκεκριμένο τμήμα, εκπρόσωποι εργαζομένων). Εάν τα άτομα που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπάγονται σε άλλη εταιρεία του ομίλου πέραν της novotegra GmbH, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν στα αντίστοιχα άτομα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας. Έχουμε συνάψει τις συμβάσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων με τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών, εφόσον επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας. Για τη διαχείριση υποψηφίων, χρησιμοποιούμε μια λύση λογισμικού από την εταιρεία rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, η οποία ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό μας στο πλαίσιο αυτό.

 

8.5. Διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες; 

Κατά την υποβολή αίτησης για μια άλλη εταιρεία του ομίλου πέραν της novotegra GmbH εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η διαβίβαση των δεδομένων γίνεται βάσει του άρθρου 49, παράγραφος 1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ, εκτός εάν υπάρχουν άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων.

Το κέντρο δεδομένων για την πλατφόρμα αιτήσεων της rexx systems GmbH που χρησιμοποιούμε βρίσκεται στη Γερμανία.

 

8.6. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου; 

Πρέπει να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο 6 μηνών, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές απαιτήσεις για την ορθή επεξεργασία μιας αίτησης, καθώς και για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με την αίτησή σας ή/και την απόρριψή της. 

Μετά από 6 μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης, δηλαδή αφού λάβετε από εμάς αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. Δημιουργούνται ανωνυμοποιημένα βασικά δεδομένα αιτήσεων για στατιστικούς σκοπούς.

Μόλις συμφωνήσετε να συμπεριληφθείτε στη λίστα υποψηφίων μας, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία για περίοδο 12 μηνών. Μόλις παρέλθει αυτή η περίοδος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν.

Μόλις σας γίνει πρόταση για πρόσληψη από τη novotegra GmbH και συμφωνήσετε να συμπεριληφθείτε στη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στην αντίστοιχη εταιρεία. Στη συνέχεια, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για την προαναφερθείσα περίοδο των 6 μηνών μετά το τέλος της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Εάν δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ή εάν δεν συμφωνήσατε να συμπεριληφθείτε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν στη λίστα υποψηφίων μας ή ενδέχεται να μην έχουν εξέλθει καθόλου από αυτήν. Και στις δύο περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής καταχώρισης στη λίστα υποψηφίων και έπειτα θα διαγραφούν.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των δεδομένων σας στη λίστα υποψηφίων μας. Στην περίπτωση αυτή, ισχύει η συνήθης περίοδος διατήρησης 6 μηνών. Η χειροκίνητη διαγραφή των δεδομένων σας πριν από τη λήξη της συνήθους περιόδου διατήρησης δεν είναι δυνατή.

 

9.  Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Λάβετε υπόψη ότι η αποστολή μη κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να θεωρείται επισφαλής, καθώς μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενδεχομένως να το παραποιήσουν. Για τον λόγο αυτόν, σας συνιστούμε να μη στέλνετε ευαίσθητα δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Κατά την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την πύλη υποψηφίων μας, καθώς τα έγγραφα της αίτησής σας διαβιβάζονται εκεί με ασφαλή τρόπο. Εάν, εντούτοις, είναι απαραίτητο να στείλετε ευαίσθητα δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα κρυπτογράφησης του περιεχομένου.

 

10. Ποια δεδομένα συλλέγονται όταν επισκέπτομαι αυτόν τον ιστότοπο;

10.1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies
Η novotegra χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies και pixels (εφεξής «cookies») στον ιστότοπό της. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου ή εικόνας τα οποία τοποθετεί το πρόγραμμα περιήγησής σας στην τερματική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, smartphone ή παρόμοια συσκευή) για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας με τη συγκεκριμένη συσκευή. Τα cookies γίνονται αποδεκτά από το πρόγραμμα περιήγησής σας και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συσκευής σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας φιλικό προς τον χρήστη. Συνεπώς, μόνο το cookie που βρίσκεται στην τερματική σας συσκευή αναγνωρίζεται σε αυτή τη διαδικασία. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας ή εάν είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση των υπηρεσιών που επιθυμείτε. 

Ορισμένα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας κατά τρόπο ώστε να ενημερώνεστε όταν αποθηκεύονται cookies και να τα επιτρέπετε μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας.

Παρακάτω ακολουθεί επεξήγηση του πεδίου εφαρμογής και της λειτουργίας των cookies που χρησιμοποιεί η novotegra στον ιστότοπό της:

α) Λειτουργικά cookies
Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των πληροφοριών που έχετε ήδη παράσχει (π.χ. το όνομα χρήστη, την επιλογή γλώσσας ή την τοποθεσία σας) και για την προσφορά καλύτερων και πιο εξατομικευμένων λειτουργιών. Αυτός ο τύπος cookie σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που έχετε ζητήσει, όπως την αναπαραγωγή βίντεο. Συλλέγονται ανωνυμοποιημένα δεδομένα και η δραστηριότητά σας σε άλλους ιστοτόπους δεν καταγράφεται.

β) Cookies προτίμησης 
Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν την εμφάνιση ή τη λειτουργία του ιστοτόπου, όπως για παράδειγμα τη γλώσσα που προτιμάτε ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. 

γ) Αναλυτικά cookies
Αυτά τα cookies μάς βοηθούν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου μας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των επισκεπτών και την προέλευση της επισκεψιμότητας. Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοση του ιστοτόπου μας και να κάνουμε βελτιώσεις. Τα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να προσδιορίσουμε ποιο περιεχόμενο προβάλλεται πιο συχνά και ποιο λιγότερο συχνά, αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος και πώς οι χρήστες πλοηγούνται στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα. Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies αποκλειστικά για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των ιστοτόπων της novotegra και της σχετικής εμπειρίας του χρήστη. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτή την ανώνυμη συλλογή των δεδομένων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας ως χρήστης του ιστοτόπου μας, μπορείτε να την αποτρέψετε απενεργοποιώντας τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

δ) Cookies μάρκετινγκ
Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που είναι συναφείς για εσάς και προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων διαφημιστικών εκστρατειών. Αυτοί οι τύποι cookies ανιχνεύουν αν ένας ιστότοπος έχει επισκεψιμότητα ή όχι. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα cookies που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της διαφήμισης και της προσέγγισης των ομάδων-στόχων συνδέονται συχνά με τη λειτουργικότητα των ιστοτόπων τρίτων.

 

10.2. Cookies που χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα
Τα συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούνται σε κάθε ιστότοπο της novotegra περιγράφονται στον αντίστοιχο ιστότοπο. Στο υποσέλιδο κάθε ιστοτόπου υπάρχει σύνδεσμος με την περιγραφή «Παρακολούθηση δεδομένων στον ιστότοπο και δυνατότητα εξαίρεσης». Εκεί μπορείτε επίσης να βρείτε συνδέσμους για να εξαιρεθείτε από τη χρήση των cookies.

 

11. Διάγνωση, διόρθωση και βελτιστοποίηση με το Sentry

11.1. Πεδίο εφαρμογής και σκοπός επεξεργασίας
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Sentry (που παρέχεται από τη Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ), για να βελτιώνουμε την τεχνική απόδοση των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω του ιστότοπού μας, παρακολουθώντας τη σταθερότητα του συστήματος και εντοπίζοντας σφάλματα κώδικα. Τα δεδομένα χρήστη, όπως οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και την ώρα του σφάλματος, συλλέγονται ανώνυμα και δεν συσχετίζονται με άλλα δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται διαγράφονται μετά την επίτευξη του σκοπού.

11.2. Τύπος δεδομένων
Σε περίπτωση αποστολής σφαλμάτων, μπορούν να διαβιβαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία τα εξής δεδομένα:

  • Διεύθυνση IP (μόνο για την τεχνική διαβίβαση του σφάλματος)  
  • Τύπος/Έκδοση του προγράμματος περιήγησης  
  • Λειτουργικό σύστημα / Έκδοση λειτουργικού συστήματος  
  • Ιχνηλάτηση στοίβας του σφάλματος (πού και πώς παρουσιάστηκε το σφάλμα)  
  • Ενδεχομένως κείμενο από τη φόρμα επικοινωνίας (αν υπάρχει σφάλμα στη φόρμα επικοινωνίας)

Το λογισμικό εκτελείται αποκλειστικά σε αυτοφιλοξενούμενους διακομιστές στη Γερμανία. Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται μόνο εκεί. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Το novotegra δεν αξιολογεί δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.

11.3. Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον υπευθύνου επεξεργασίας). Έχουμε έννομο συμφέρον να βελτιώνουμε την τεχνική απόδοση των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω του ιστότοπού μας, παρακολουθώντας τη σταθερότητα του συστήματος και εντοπίζοντας σφάλματα κώδικα.

11.4. Διάρκεια αποθήκευσης
Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως μετά την αποστολή του σφάλματος, καθώς χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή μεταξύ του διακομιστή και του πελάτη:

  • Διεύθυνση IP

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν επί 90 ημέρες για τον προαναφερθέντα σκοπό και στη συνέχεια θα διαγραφούν οριστικά:

  • Τύπος/Έκδοση του προγράμματος περιήγησης  
  • Λειτουργικό σύστημα / Έκδοση λειτουργικού συστήματος  
  • Ιχνηλάτηση στοίβας του σφάλματος  
  • Κείμενο από τη φόρμα επικοινωνίας

11.5. Επιλογή αντίταξης
Καθώς η διεύθυνση IP σας δεν καταγράφεται, δεν μπορούμε πλέον να σας εκχωρούμε τα αποθηκευμένα δεδομένα, οπότε γενικά αποθηκεύουμε ανώνυμα δεδομένα. Συνεπώς, το δικαίωμα ανάκλησης υφίσταται μόνο στις μεμονωμένες περιπτώσεις όπου έχουμε αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα σε σχέση με το περιεχόμενο μιας λανθασμένης φόρμας επικοινωνίας. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση data-protection-officer(at)baywa-re.com.
 

12. Διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες;

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις και μόνο βάσει απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, κατάλληλων εγγυήσεων ή της ρητής συγκατάθεσής σας.

 

13. Ποια είναι τα δικαιώματά μου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων μου;

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των αποθηκευμένων δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. 

Δικαίωμα πρόσβασης
Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς πληροφορίες σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα διόρθωσης
Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν εσάς τα οποία είναι ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα συμπληρώσουμε ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα διαγραφής
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εάν τα επεξεργαζόμαστε παράνομα ή εάν η επεξεργασία παρεμποδίζει δυσανάλογα τα νόμιμα συμφέροντα προστασίας σας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που εμποδίζουν την άμεση διαγραφή των δεδομένων σας, π.χ. σε περίπτωση νόμιμης υποχρέωσης διατήρησης των δεδομένων.
Ανεξάρτητα από το αν ασκείτε ή όχι το δικαίωμά σας για διαγραφή, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως και ολοκληρωτικά, εφόσον αυτό δεν εμποδίζεται από οποιαδήποτε νομική ή συμβατική περίοδο διατήρησης.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εάν

αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων,
η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη, αλλά εσείς αρνείστε τη διαγραφή τους και αντ' αυτού ζητάτε να περιορίσουμε τη χρήση των δεδομένων,
δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, αλλά εξακολουθείτε να τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή
έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων.
Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 
Μπορείτε να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα δεδομένα που μας έχετε δώσει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να σας επιτρέψουμε να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρησή μας, υπό την προϋπόθεση ότι

επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας η οποία μπορεί να ανακληθεί ή για την εκπλήρωση μιας σύμβασης μεταξύ μας και
η επεξεργασία αυτή διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Εάν είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης
Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του έννομου συμφέροντός σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας – αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Στη συνέχεια, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εκτός εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε τη γερμανική ή την ευρωπαϊκή νο

 

14. Είμαι υποχρεωμένος να παρέχω στοιχεία;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκπλήρωση της σύμβασής σας μαζί μας. Εάν δεν μας παράσχετε τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει συνήθως να αρνηθούμε τη σύναψη της σύμβασης ή την εκτέλεση της παραγγελίας ή δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να εκτελέσουμε μια υφιστάμενη σύμβαση, η οποία θα πρέπει τότε να καταγγελθεί. Ωστόσο, δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων που δεν είναι συναφή ή νομικά απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης.

Επαφή