Ochrona danych novotegra GmbH

Od: Sierpień 2023 r.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego firma novotegra GmbH przetwarzają Państwa dane osobowe (w skrócie „dane”) wyłącznie na podstawie przepisów prawa. W niniejszej polityce prywatności chcemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych w naszym przedsiębiorstwie oraz przysługujących Państwu roszczeniach i prawach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). 

 

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo można się zwracać?

Podmiot odpowiedzialny to novotegra GmbH, Eisenbahnstraße 150, 72072 Tübingen, email: info(at)novotegra.com, tel.: +49 7071 98987-0.

Inspektor ds. ochrony danych firmy novotegra GmbH jest dostępny pod podanym adresem lub adresem e-mailowym data-protection-officer(at)baywa-re.com.

 

2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Państwa w ramach pośrednictwa w zakresie nawiązania kontaktu oraz w ramach stosunków handlowych. Ponadto przetwarzamy dane otrzymane od wywiadowni, stowarzyszeń ochrony praw wierzycieli, firm, z którymi utrzymujemy trwałe stosunki handlowe, oraz dane pochodzące ze źródeł dostępnych publicznie (rejestrów przedsiębiorstw, rejestrów stowarzyszeń, ksiąg wieczystych, mediów).

Do danych osobowych zaliczają się:
Państwa dane stałe/kontaktowe, takie jak:

 • w przypadku klientów prywatnych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, faks), data urodzenia, dane związane z potwierdzeniem tożsamości (kopia dowodu osobistego), dane bankowe
 • w przypadku firm lub dostawców: nazwa przedstawiciela prawnego, firma, numer rejestru handlowego, NIP, numer przedsiębiorstwa, adres, dane kontaktowe osoby do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu, faks), dane bankowe

Ponadto przetwarzamy także następujące pozostałe dane osobowe:

 • informacje na temat naszych stosunków handlowych, takie jak dane umowne, dane dot. zamówień, dane dot. obrotów, historia klientów i dostawców, dokumenty z narad, dane dot. pojazdów mechanicznych,
 • informacje na temat Państwa statusu finansowego (np. dane na temat wypłacalności),
 • dane dot. reklamy i dystrybucji,
 • dane dokumentacyjne (np. protokoły z konsultacji), dane graficzne,
 • informacje związane z komunikacją elektroniczną z firmą novotegra (np. adres IP, dane logowania), 
 • inne dane otrzymane od Państwa w ramach naszych relacji handlowych (np. podczas rozmów z klientami),
 • dane, które sami generujemy na podstawie danych stałych/kontaktowych oraz innych danych, np. przy pomocy analiz potrzeb i potencjału klientów,
 • dokumentację Państwa oświadczenia zgody na otrzymywanie np. biuletynów,
 • dane graficzne z systemów monitoringu,
 • zdjęcia zrobione podczas imprez publicznych.

 

3. W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną następuje przetwarzanie danych?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG 2018) w aktualnie obowiązującym brzmieniu: 

w celu spełnienia obowiązków umownych i poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
Przetwarzanie Państwa danych następuje w celu sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług, w celu zaopatrzenia i logistyki, w celu zarządzania dostawcami i klientami oraz ich analizy. Dane są przetwarzane zwłaszcza w przypadku pośrednictwa w zakresie nawiązania kontaktu i realizacji umów, np. w następujących przypadkach:

 • założenie i prowadzenie konta klienta lub konta dostawcy
 • dostawa zamówień
 • prowadzenie kart klientów
 • udział w konkursach 
 • przesyłanie informacji, np. zamówionych katalogów

w celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do spełnienia różnych obowiązków prawnych np. wynikających z kodeksu handlowego, kodeksu podatkowego, przepisów o przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów dotyczących produktów, takich jak rozporządzenie o materiałach niebezpiecznych.

w celu obrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
Na podstawie wyważenia interesów może nastąpić przetwarzanie danych wykraczające poza wykonanie umowy w celu obrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. Przetwarzanie danych w celu obrony uzasadnionych interesów następuje np. w następujących przypadkach:

 • konsultacje i wymiana danych z wywiadowniami i stowarzyszeniami ochrony praw wierzycieli w celu ustalenia danych dot. wypłacalności oraz prowadzenie w koncernie bazy danych dot. wypłacalności w celu identyfikacji ryzyka nieściągalności wierzytelności u wspólnych klientów, 
 • reklama lub marketing, 
 • działania mające na celu zarządzanie działalnością i rozwijanie produktów i usług,
 • prowadzenie w koncernie bazy danych klientów w celu poprawy obsługi klientów,
 • działania mające na celu ochronę placówek novotegra przed zachowaniami sprzecznymi z umową lub prawem np. kontrole dostępu, monitoring wideo, 
 • w ramach dochodzenia na drodze prawnej.

w ramach Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, dane te będę przetwarzane zgodnie z celami ustalonymi w deklaracji zgody i w określonym tamże zakresie. Zgodę, np. na przesyłanie biuletynu, można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.  

 

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych

Państwa dane wykorzystujemy także do informowania Państwa o zamówieniach, produktach lub akcjach marketingowych i polecania produktów lub usług, które mogą Państwa zainteresować. 
Mogą Państwo w każdej chwili wyrazić całkowity lub częściowy sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych w celach reklamowych. Sprzeciw ten jest bezpłatny. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.  

Rekomendacje produktów za pośrednictwem e-maila
Firma novotegra, po spełnieniu wymogów prawnych § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG), ma prawo wykorzystywać adres e-mail podany przez Państwa podczas zamawiania produktu lub usługi do przesyłania reklamy bezpośredniej dotyczącej własnych podobnych towarów lub usług. Te rekomendacje produktów będą Państwo od nas otrzymywać niezależnie od tego, czy zamówili Państwo subskrypcję biuletynu.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas rekomendacji produktów e-mailem, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania swojego adresu w tym celu, nie ponosząc innych kosztów niż koszty związane z przesłaniem zgodnie z taryfą podstawową. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.  Każdy e-mail zawiera także link do rezygnacji. 

Biuletyn
W celu wysyłki biuletynu korzystamy z tzw. metody double opt-in, co oznacza, że zaczniemy wysyłać Państwu biuletyn e-mailem dopiero wówczas, gdy w wyraźny sposób potwierdzą Państwo, że mamy włączyć usługę biuletynu. Następnie wyślemy Państwu e-maila z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego biuletynu poprzez kliknięcie linku zawartego w tej wiadomości. 
W przypadku, gdy nie będą już Państwo chcieli otrzymywać od nas biuletynu, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw, nie ponosząc innych kosztów niż koszty związane z przesłaniem zgodnie z taryfą podstawową. W tym celu wystarczy przesłać do nas informację w formie pisemnej, korzystając z danych podanych w punkcie 1. Każdy biuletyn zawiera także link do rezygnacji.

 

5. Przetwarzanie informacji dot. wypłacalności

Przekazywanie danych wywiadowni gospodarczej SCHUFA
Firma novotegra przekazuje dane osobowe zgromadzone w ramach zawartych z Państwem umów dotyczące złożenia wniosku, realizacji i zakończenia stosunków handlowych oraz dane na temat zachowań niezgodnych z umową lub oszukańczych wywiadowni gospodarczej SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przekazanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do obrony uzasadnionych interesów novotegra lub osób trzecich i nie przeważają interesy ani podstawowe prawa czy swobody danej osoby wymagające ochrony danych osobowych. Wymiana danych z SCHUFA służy także spełnieniu obowiązków ustawowych dotyczących sprawdzenia wypłacalności klientów (§ 505a i 506 Kodeksu Cywilnego). SCHUFA przetwarza otrzymane dane i wykorzystuje je także do tworzenia profili (scoring), aby przedstawiać swoim partnerom umownym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i ew. z innych państw spoza Unii Europejskiej (jeżeli obejmują je decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych) informacje m.in. dotyczące oceny wypłacalności osób fizycznych. Bliższe informacje na temat działalności firmy SCHUFA można znaleźć w biuletynie informacyjnym SCHUFA zgodnie z art. 14 RODO lub w Internecie pod adresem www.schufa.de/datenschutz.

Przekazywanie danych innym wywiadowniom
Firma novotegra korzysta także z usług następujących wywiadowni, aby w przypadku zaistnienia uzasadnionego interesu zasięgnąć informacji na temat wypłacalności: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wiedeń, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Monachium, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 Monachium, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau. 

Prowadzenie w koncernie bazy danych dot. wypłacalności
Jeżeli w ramach dopuszczalności prawnej zasięgamy informacji na temat Państwa wypłacalności (np. w wywiadowni), przechowujemy je w systemie, do którego mają dostęp spółki koncernu objęte zarządzaniem kredytami novotegra Ma to na celu ułatwienie przetwarzania procesów w przypadku wspólnych klientów oraz identyfikację ryzyka nieściągalności wierzytelności. Korzystanie z bazy danych dot. wypłacalności ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy dla danego przedsiębiorstwa koncernu zachodzi uzasadniony interes.

 

6. Kto otrzymuje moje dane?

Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, odpowiadamy za ochronę Państwa danych. Wszystkie podmioty przetwarzające mają obowiązek traktować Państwa dane w sposób poufny i przetwarzać je wyłącznie w ramach świadczenia usług. Podmioty przetwarzające otrzymują Państwa dane, jeżeli potrzebują ich do wykonania danej usługi. To np. dostawcy usług IT, którzy dbają o funkcjonowanie i bezpieczeństwo naszego systemu komputerowego, oraz agencje reklamowe i adresowe, które organizują dla nas akcje promocyjne.

Państwa dane są przetwarzane w bazach danych klientów BayWa AG i spółek zależnych, w tym novotegra. Wspomniane bazy danych klientów służą podnoszeniu jakości danych klientów (uniknięcie dublowania, oznaczanie klientów, którzy zmienili adres/zmarli, korekta adresów) i umożliwiają dodanie danych ze źródeł publicznych. Dane te są udostępniane spółkom koncernu novotegra objętym dostępem do bazy danych klientów novotegra (spółki uczestniczące) i mogą być wykorzystywane do realizacji spersonalizowanego marketingu bezpośredniego (np. biuletyn), marketingu internetowego i personalizacji sklepu internetowego.

Baza danych klientów ma umożliwić spółkom uczestniczącym opiekującym się tymi samymi klientami korzystanie z informacji o tych klientach w skali całej organizacji. Ma to na celu dostarczanie klientom zawsze aktualnych i dopasowanych informacji. Takie przetwarzanie stanowi profilowanie w myśl art. 4 RODO. Nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane klientów są przechowywane osobno i odnośnie do danego przedsiębiorstwa, przy czym BayWa AG pełni wobec poszczególnych spółek uczestniczących rolę usługodawcy.

Przegląd spółek koncernu BayWa AG można znaleźć pod poniższym adresem: www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften.

Jeżeli złożenie oferty/sprzedaż nastąpi za pośrednictwem portalu producenta, dane udostępnione przez Państwa będą przetwarzane bezpośrednio w portalu producenta. 

W przypadku zaistnienia obowiązku prawnego oraz w ramach dochodzenia na drodze prawnej odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy, sądy i audytorzy zewnętrzni.

Ponadto w celu negocjowania warunków umowy i wykonania umowy i w przypadku sprzedaży projektów także inwestorzy odbiorcami Państwa danych mogą być instytucje ubezpieczeniowe, banki, wywiadownie i usługodawcy.

 

7. Jak długo trwa przechowywanie moich danych?

Przetwarzamy Państwa dane do momentu zakończenia relacji handlowych lub upływu obowiązujących okresów gwarancyjnych, okresów przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania (np. wynikających z kodeksu handlowego lub podatkowego) oraz do momentu zakończenia sporów prawnych, w których dane te są potrzebne jako dowód. 

W przypadku monitoringu wideo dane graficzne są z reguły usuwane po 7 dniach.

 

8. Przetwarzanie danych kandydatów

Kiedy przesyłają nam Państwo swoje dokumenty aplikacyjne za pośrednictwem portalu pośrednictwa pracy novotegra., przechowujemy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, aby chronić je przed utratą lub nadużyciem. Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych jest ta spółka grupy novotegra, do której kierują Państwo aplikację w ramach naszego systemu zarządzania zgłoszeniami. Dane kontaktowe tej spółki zawarte są w ofercie pracy zamieszczonej na portalu pośrednictwa pracy novotegra.

 

8.1. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą? 

W ramach procedury rekrutacyjnej przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 • dane stałe (np. nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)
 • dokumenty (np. świadectwa, zaświadczenia, życiorys)
 • przebieg kształcenia (np. dane dotyczące ukończonych szkół (uczelni wyższych), kwalifikacje zawodowe)
 • dane do celów rozliczeniowych (np. dane bankowe do dokonania zwrotu kosztów aplikacji) 
 • dane komunikacyjne (np. e-mail, nr telefonu)
 • dane protokołu, które generowane są podczas korzystania z systemów informatycznych

Przetwarzane dane w indywidualnych przypadkach mogą również obejmować szczególe kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 europejskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), takie jak np. dane dotyczące stanu zdrowia, przynależności religijnej bądź członkostwa związków zawodowych, o ile dane takie zostaną nam przez Państwa przekazane w ramach aplikacji.

 

8.2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane? 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO, krajowych przepisów z zakresu ochrony danych oraz pozostałych właściwych przepisów krajowych.

Przetwarzanie danych służy realizacji procedury rekrutacyjnej, nawiązaniu i zawiązaniu stosunku zatrudnienia ze spółką grupy novotegra, do której skierowana została Państwa aplikacja.

Podstawę prawną przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 b RODO w związku z właściwymi przepisami krajowymi regulującymi przeprowadzanie postępowań przedumownych mających na celu zawiązanie stosunku zatrudnienia. W Niemczech jako uzupełnienie art. 6 ust. 1 zdanie 1 b RODO przez ustawodawcę został wydany przepis § 26 Federalnej ustawy o ochronie danych – Przetwarzanie danych do celów stosunku zatrudnienia.

Jeżeli przetwarzaniu podlegają szczególne kategorie danych osobowych, wówczas podstawę prawną stanowi treść art. 9 ust. 2 b RODO. Jeżeli dla stanowiska, na które Państwo aplikowali, w celu ustalenia Państwa zdolności do pracy wymagane jest przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia, wówczas podstawę prawną tej procedury stanowi treść art. 9 ust. 2 h RODO w związku z właściwymi w takim przypadku regulacjami krajowymi.

 

8.3. Jaki jest przebieg procesu rekrutacyjnego?

Aplikować można bezpośrednio na stanowisko będące przedmiotem oferty pracy opublikowanej na naszym portalu pośrednictwa pracy novotegra, wprowadzając swoje dane do formularza zgłoszeniowego dla tego stanowiska. Obok ręcznego wypełniania formularza istnieje możliwość przeniesienia do formularza aplikacyjnego określonych danych stałych z Państwa profilu na platformie XING lub LinkedIn, a także poprzez wykorzystanie funkcji uzupełniania „CV Parsing”.

Informacje o aktualnym statusie przetwarzania Państwa aplikacji będziemy Państwu przekazywać pocztą elektroniczną. W ramach procedury rekrutacyjnej możemy Państwa również zapytać o to, czy zgadzają się Państwo na ewentualne przekazanie Państwa dokumentów aplikacyjnych do postępowania rekrutacyjnego na inne – w niektórych przypadkach także w innych spółkach grupy novotegra – pasujące do Państwa profilu stanowiska albo czy możemy wprowadzić je do naszej bazy aplikacji.

Jeżeli aplikują Państwo do nas z własnej inicjatywy za pośrednictwem portalu pośrednictwa pracy novotegra, wówczas w niektórych przypadkach możemy zapytać o to, czy istnieje możliwość przekazać Państwa dokumenty aplikacyjne do postępowania rekrutacyjnego na pasujące do Państwa profilu stanowiska w obrębie grupy novotegra. Jeżeli w chwili składania aplikacji żadna z ofert nie odpowiada Państwa kwalifikacjom bądź życzeniom, wówczas, po uprzedniej konsultacji z Państwem, Państwa zgłoszenie może zostać wprowadzone do naszej bazy aplikacji.

Aplikacje w formie papierowej albo poprzez e-mail będą odrzucane z adnotacją o postępowaniu rekrutacyjnym za pośrednictwem naszego portalu pośrednictwa pracy novotegra. Dane nie są przekazywane do systemu zarządzania aplikacjami. Z tego względu aplikacje w formie papierowej są natychmiast niszczone zgodnie z treścią przepisów o ochronie danych, zaś aplikacje nadesłane drogą mailową są niezwłocznie usuwane. Wyjątek stanowi sytuacja, w której aplikacja dostarczona zostanie w formie papierowej bądź poprzez e-mail ze względu na szczególne okoliczności (np. nawiązanie znajomości na targach). Wówczas Państwa dane importowane są do systemu zarządzania aplikacjami. Opisana wyżej procedura stosuje się także do tego rodzaju aplikacji.

 

8.4. Kto ma dostęp do moich danych? 

W obrębie spółki grupy novotegra, do której kierowana jest aplikacja, dostęp do Państwa danych osobowych w wyżej wskazanych celach uzyskują wyłącznie właściwe osoby oraz jednostki uczestniczące w procedurze rekrutacyjnej (np. przełożeni, dział personalny, pion specjalistyczny, przedstawicielstwa pracowników). Jeżeli uczestniczące w procedurze rekrutacyjnej osoby należą do innej spółki grupy novotegra, wówczas w niektórych przypadkach Państwa dane mogą być przekazywane również tym osobom. 

W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych korzystamy z usług świadczonych przez usługodawców. Z usługodawcami tymi, o ile na nasze zlecenie przetwarzają oni dane osobowe, zawarliśmy wymagane przepisami o ochronie danych umowy. Do zarządzania aplikacjami korzystamy z rozwiązań oprogramowania rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg – firma ta we wspomnianym zakresie pracuje dla nas jako podmiot przetwarzający zlecenie.

 

8.5. Czy dane osobowe są przesyłane do państw spoza Unii Europejskiej? 

W przypadku aplikacji do spółki grupy novotegra spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przekazywanie danych odbywa się w oparciu o treść art. 49 ust. 1 b RODO, o ile nie istnieją inne odpowiednie gwarancje ochrony danych.

Centrum komputerowe dla używanej przez nas platformy aplikacyjnej firmy rexx systems GmbH znajduje się w Niemczech.

 

8.6. Jak długo trwa przechowywanie moich danych? 

Musimy przechowywać Państwa dane przez okres 6 miesięcy, by spełnić ustawowe wymogi przetwarzania aplikacji oraz odpowiedzieć na pytania związane z Państwa aplikacją i/lub jej odrzuceniem. 

6 miesięcy po zamknięciu postępowania rekrutacyjnego, tj. po otrzymaniu przez Państwa naszej akceptacji bądź odmowy, Państwa dane osobowe zostaną usunięte. Do celów statystycznych generowane są anonimizowane dane aplikacyjne.

Po wyrażeniu przez Państwa zgody na włączenie Państwa danych do naszej bazy aplikacji, dane te będą w niej przechowywane i przetwarzane przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Jeżeli zaproponowano Państwu ofertę pracy spółki grupy novotegra, Państwo zaś wyrazili zgodę na włączenie Państwa aplikacji do związanej z tym stanowiskiem procedury rekrutacyjnej, wówczas Państwa dane zostaną przekazane właściwej spółce. W takim przypadku do Państwa danych stosuje się wskazany na początku 6-miesięczny okres przechowywania danych liczony od daty zakończenia procedury rekrutacyjnej. Jeżeli w trakcie postępowania rekrutacyjnego nie doszło do zatrudnienia albo jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na włączenie do procedury rekrutacyjnej, wówczas Państwa dane zostaną przeniesione z powrotem do naszej bazy aplikacji, o ile w ogóle ją wcześniej opuściły. W obu wspomnianych przypadkach Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy liczony od daty pierwszego ich włączenia do bazy aplikacji, zaś po jego upływie zostaną usunięte.

Zgodę na przechowywanie Państwa danych w naszej bazie aplikacji mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W takim przypadku obowiązuje zwyczajowy 6-miesięczny okres przechowywania. Ręczne usunięcie Państwa danych przed upływem zwyczajowego okresu przechowywania nie jest możliwe.

 

9. Komunikacja za pośrednictwem e-maila

Prosimy pamiętać, że przesyłanie niezaszyfrowanych e-maili uznaje się za niebezpieczne, ponieważ osoby nieupoważnione mogą zapoznać się z treścią wiadomości i ew. dokonać manipulacji. Dlatego radzimy w komunikacji z nami nie przesyłać danych wrażliwych za pośrednictwem e-maila. Jako kandydat mogą Państwo skorzystać z naszego portalu dla kandydatów, ponieważ tam Państwa dokumenty aplikacyjne są przesyłane w bezpieczny sposób. Jeżeli jednak zajdzie konieczność przesłania danych wrażliwych e-mailem, prosimy skorzystać z możliwości zaszyfrowania treści. 

 

10. Jakie dane są gromadzone podczas wizyty na tej stronie internetowej?

10.1. Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie
novotegra wykorzystuje na swojej stronie internetowej tzw. pliki cookie i piksele (zwane dalej „plikami cookie”). Są to małe pliki tekstowe lub graficzne, które przeglądarka umieszcza na urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon itp.) w celu przechowywania określonych informacji podczas wywoływania naszej strony internetowej za pomocą tego urządzenia. Pliki cookie są akceptowane przez przeglądarkę internetową i służą do identyfikacji Państwa urządzenia.

Korzystamy z nich, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Rozpoznawany jest przy tym wyłącznie znajdujący się na Państwa urządzeniu końcowym plik cookie. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą lub jeśli jest to absolutnie konieczne do korzystania z wywołanych przez Państwa usług. 

Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Umożliwiają nam one rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, mogą Państwo w taki sposób dostosować ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookie i pozwalać na to tylko w pojedynczych przypadkach. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Objaśnienia dotyczące zakresu i funkcjonalności plików cookie używanych przez novotegra na stronie internetowej firmy znajduje się poniżej:

a. Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania już wprowadzonych informacji (np. nazwa użytkownika, wybór języka lub miejsce, w którym się Państwo znajdują) oraz do oferowania użytkownikowi lepszych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Ten typ plików cookie umożliwia również korzystanie z żądanych funkcji, takich jak odtwarzanie filmów wideo. Gromadzone są dane zanonimizowane, a Państwa aktywność na innych witrynach internetowych nie jest rejestrowana. 

b. Cookie dotyczące preferencji 
Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik. 

c. Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie pomagają nam w zbieraniu informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, takich jak np. liczba odwiedzających i źródło ruchu. Dzięki tym informacjom możemy mierzyć wydajności naszej strony internetowej i wprowadzać ulepszenia. Analityczne pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się, jakie treści wywoływane są najczęściej, a jakie najrzadziej, czy występują komunikaty o błędach oraz w jaki sposób użytkownik porusza się po naszej stronie internetowej. Zgromadzone dane są agregowane i tym samym anonimowe. Identyfikacja użytkownika nie jest podana. Używamy tych plików cookie wyłącznie w celu poprawy wydajności stron internetowych novotegra i związanych z nimi doświadczeń użytkowników. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie zanonimizowane gromadzenie danych dotyczących Państwa aktywności, mogą Państwo to uniemożliwić, wyłączając pliki cookie w przeglądarce.

d. Marketingowe pliki cookie
Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są szczególnie istotne dla użytkownika i dostosowane do jego zainteresowań. Są one również wykorzystywane do mierzenia skuteczności konkretnych kampanii. Te rodzaje plików cookie rozpoznają, czy strona internetowa została odwiedzona, czy nie. Informacja ta może zostać przekazana osobom trzecim. Pliki cookie, które służą poprawie docierania do grupy docelowej i reklamie, są często powiązane z funkcjonalnościami stron internetowych osób trzecich.

 

10.2. Konkretnie stosowane pliki cookie
Konkretne rodzaje plików cookies wykorzystywanych na każdej ze stron novotegra opisano na danej stronie. W stopce na każdej ze stron dostępne jest łącze o nazwie "Śledzenie danych i rezygnacja”. W tym miejscu można również znaleźć łącza umożliwiające rezygnację z korzystania z plików cookies.

 

11. Diagnoza, korekta i optymalizacja za pomocą Sentry

11.1. Zakres i cel przetwarzania
Korzystamy z usługi Sentry (dostarczonej przez Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, USA) w celu poprawy wydajności technicznej naszych usług w naszej witrynie internetowej poprzez monitorowanie stabilności systemu i identyfikowanie błędów kodu. Dane użytkownika, takie jak informacje o urządzeniu i czas błędu, są gromadzone anonimowo i nie są powiązane z innymi danymi. Zebrane dane zostaną usunięte po osiągnięciu celu.

11.2. Typ danych
Podczas przesyłania błędów można przesyłać i przetwarzać następujące dane:

 • Adres IP (tylko w przypadku technicznej transmisji błędu)  
 • Typ/ wersja przeglądarki  
 • System operacyjny/ wersja systemu  
 • Zrzut stosu błędu (gdzie i jak wystąpił błąd)  
 • Potencjalnie tekst z formularza kontaktowego (jeśli w formularzu kontaktowym wystąpił błąd)

Oprogramowanie działa wyłącznie na serwerach hostowanych samodzielnie w Niemczech. Przechowywanie danych osobowych użytkowników odbywa się wyłącznie w tym miejscu. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim. novotegra nie ocenia żadnych danych do celów reklamowych.

11.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). W naszym uzasadnionym interesie leży poprawa wydajności technicznej naszych usług na naszej stronie internetowej poprzez monitorowanie stabilności systemu i identyfikowanie błędów kodu.

11.4. Długość okresu przechowywania
Następujące dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po transmisji, ponieważ są wykorzystywane wyłącznie do przesyłania między serwerem a klientem:

 • Adres IP

Następujące dane osobowe będą przechowywane w wyżej wymienionym celu przez 90 dni, a następnie zostaną trwale usunięte:

 • Typ/ wersja przeglądarki  
 • System operacyjny/ wersja systemu  
 • Zrzut stosu błędu  
 • Tekst z formularza kontaktowego

11.5. Możliwość wniesienia sprzeciwu
Ponieważ Twój adres IP nie jest zarejestrowany, nie jesteśmy już w stanie przypisać Ci przechowywanych danych, dlatego zazwyczaj przechowujemy dane anonimowe. W związku z tym prawo do wycofania zgody istnieje tylko w indywidualnych przypadkach, w których przechowujemy dane osobowe w związku z treścią nieprawidłowego formularza kontaktowego. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, prosimy o kontakt z: data-protection-officer(at)baywa-re.com.

11. Czy dane osobowe są przesyłane do państw spoza Unii Europejskiej?

Przesyłanie danych do państw spoza Unii Europejskiej odbywa się w pojedynczych przypadkach i wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub Państwa wyraźnej zgody.

 

12. Jakie prawa przysługują mi w związku z ochroną danych?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszalności danych oraz prawo do złożenia skargi zgodnie z wymogami prawa ochrony danych. 

Prawo dostępu do danych
Mogą Państwo zażądać od nas informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

Prawo do sprostowania danych
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, w każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych
Mogą Państwo zażądać od nas usunięcia swoich danych, jeżeli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub przetwarzanie nieproporcjonalnie ingeruje w Państwa uzasadnione interesy ochronne. Prosimy pamiętać, że mogą zaistnieć powody stojące na przeszkodzie natychmiastowemu usunięciu danych np. w przypadku ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów.
Niezależnie od skorzystania z przysługującego Państwu prawa do usunięcia danych niezwłocznie i całkowicie usuniemy Państwa dane, o ile nie będzie stał temu na przeszkodzie ustawowy okres przechowywania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli

 • kwestionują Państwo poprawność danych; ograniczenie będzie obowiązywać przez okres, który umożliwi nam sprawdzenie poprawności danych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo usunięcia danych i zamiast tego żądają ograniczenia wykorzystywania danych,
 • nie potrzebujemy już danych do realizacji przewidzianego celu, ale potrzebują ich Państwo do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych 
Mogą Państwo zażądać od nas udostępnienia swoich danych w powszechnie stosowanym, odczytywalnym komputerowo formacie i możliwości przesłania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez utrudnień z naszej strony, jeżeli

 • przetwarzamy te dane na podstawie wyrażonej przez Państwa i podlegającej odwołaniu zgody lub w celu wykonania umowy między nami, a
 • przetwarzanie następuje przy użyciu metod zautomatyzowanych.

Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo zażądać od nas przesłania swoich danych bezpośrednio innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania danych z powodów wynikających z Państwa wyjątkowej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. W każdej chwili, bez podawania przyczyny mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania reklamy bezpośredniej.

Prawo do złożenia skargi
Jeżeli uważają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych naruszamy niemieckie lub europejskie prawo ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu wyjaśnienia sprawy. Mają Państwo także prawo zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla novotegra, którym jest urząd ds. nadzoru nad ochroną danych Bawarii (Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht).

Jeżeli chcą Państwo dochodzić jednego z wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1. W razie wątpliwości możemy zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

 

13. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z nami. Jeżeli nie udostępnią nam Państwo tych danych, będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy lub realizacji zamówienia lub nie będziemy mogli wykonać dotychczasowej umowy i wobec tego będziemy zmuszeni ją zakończyć. Nie mają Państwo jednak obowiązku udzielać zgody na przetwarzanie danych nieistotnych dla wykonania umowy lub niewymaganych ustawowo.

Kontakt