Data Protection Information of novotegra GmbH

Fra og med:  August 2023

Beskyttelse af dine personoplysninger er en topprioritet for os. Som følge heraf behandler vi hos BayWa r.e. renewable energy GmbH og vores datterselskaber (herefter samlet betegnet som "BayWa r.e.") udelukkende dine personoplysninger (herefter betegnet som "data") på basis af lovbestemmelser. I denne erklæring om databeskyttelse bestræber vi os på at give dig alle oplysninger om, hvordan dine data behandles i vores virksomhed og de databeskyttelseskrav og -rettigheder, du er berettiget til i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning (EU GDPR). 

 

1. Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og hvem kan du kontakte?

Den ansvarlige part er novotegra GmbH, Eisenbahnstraße 150, 72072 Tübingen, email: info(at)novotegra.com, tel.: +49 7071 98987-0.
Den databeskyttelsesansvarlige hos BayWa r.e. renewable energy GmbH kan kontaktes på den angivne adresse eller via e-mail på: data-protection-officer(at)baywa-re.com

 

2. Hvilke data behandles, og hvilke kilder kommer de fra?

Vi behandler de data, vi modtager fra dig, når vi indleder og vedligeholder forretningsrelationer. Vi behandler også data, som vi har modtaget legitimt fra kreditinstitutter, sammenslutninger til beskyttelse af kreditorer, offentligt tilgængelige kilder (f.eks. handelsregistre, registre over foreninger, tingbøger, medier) og andre virksomheder, med hvem vi har langvarige forretningsrelationer.

Personoplysningerne omfatter:

Dine master-/kontaktdata som f.eks.:

 • For private kunder: For- og efternavn, adresse, kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer, fax), fødselsdato, data fra id-dokumenter, der er indsendt (kopi af id-kort), bankoplysninger
 • Som erhvervskunde eller leverandør: Navn på din retlige repræsentant, virksomhed, handelsregisternummer, CVR-nummer, virksomhedsnummer, adresse, kontaktoplysninger for kontaktperson (e-mailadresse, telefonnummer, fax), bankoplysninger

Derudover behandler vi også følgende yderligere personoplysninger:

 • Oplysninger vedrørende type og indhold af vores forretningsrelationer som f.eks. kontraktdata, ordreoplysninger, oplysninger om salg og modtagelse, kunde- og leverandørhistorik, rådgivningsdokumenter, køretøjsdata,
 • Oplysninger om din økonomiske status (f.eks. data om kreditværdighed),
 • Reklame- og salgsdata,
 • Dokumentationsdata (f.eks. rådgivningsprotokoller), billeddata,
 • Oplysninger fra dine elektroniske transaktioner med BayWa r.e. (f.eks. IP-adresse, logindata), 
 • Andre data, vi har modtaget fra dig i løbet af vores forretningsrelation (f.eks. fra kundemøder),
 • Data, som vi selv genererer ud fra master-/kontaktdata og andre data, f.eks. gennem analyser af kundekrav og kundepotentiale.
 • Dokumentationen af din samtykkeerklæring for modtagelsen af f.eks. nyhedsbreve.
 • Billeddata fra videoovervågningssystemer
 • Billeder taget ved offentlige begivenheder

 

3. Til hvilket formål og på hvilket juridisk grundlag behandles dataene?

Vi behandler dine data i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og den aktuelle gyldige version af den tyske føderale databeskyttelseslov (BDSG) 2018:  

for at overholde (før)kontraktuelle forpligtelser (art 6 styk 1 litra b GDPR): 
Dine data behandles i forbindelse med salg og distribution af vores varer og tjenester samt indkøbs- og logistikformål samt til leverandør- og kundeadministration og analyse. Data behandles især ved indledning og vedligeholdelse af forretningsrelationer med dig og til gennemførsel af kontrakter med dig, f.eks. i følgende tilfælde:

 • Oprettelse og administration af en kundekonto eller en leverandørkonto
 • Levering af ordrer
 • Administration af kundekort
 • Deltagelse i sweepstakes 
 • Afsendelse af oplysninger, f.eks. anmodning om et katalog

for at leve op til juridiske forpligtigelser (art 6 styk 1 litra c GDPR):
Dine data skal behandles med det formål at overholde forskellige juridiske forpligtigelser, f.eks. som pålagt af den tyske handelslov eller skattelov, regler for hvidvask og produktspecifikke regler som f.eks. bekendtgørelsen om farlige stoffer.

for at beskytte legitime interesser (art 6 styk 1 litra f GDPR):
Med det formål at afstemme interesser kan data blive behandlet ud over de faktiske rammer, der er nødvendige for at opfylde kontrakten, for at beskytte enten dine egne legitime interesser eller tredjeparters. Databehandling til beskyttelse af legitime interesser kan omfatte følgende tilfælde, f.eks.:

 • Rådføring og dataudveksling med kreditinstitutter og sammenslutninger til beskyttelse af kreditorer for at fastlægge data vedr. kreditværdighed og for at vedligeholde en koncerndatabase over kreditværdighed med henblik på at identificere økonomiske standardrisici for fælles kunder; 
 • Reklame og markedsføring 
 • Foranstaltninger for virksomhedsledelse og yderligere udvikling af tjenester og produkter;
 • Vedligeholdelse af en koncerndatabase over kunder for at forbedre kundeservice
 • Foranstaltninger for at beskytte BayWa r.e.-steder mod kontraktlig manglende overholdelse af regler for eller ulovlig adfærd, f.eks. adgangskontroller, videoovervågning osv. 
 • I forbindelse med retslige procedurer

Med dit samtykke (art 6 styk 1 litra a GDPR):
Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine data, vil de blive behandlet i overensstemmelse med formålene og i det omfang, der er givet samtykke til det i samtykkeerklæringen. Samtykke, der er blevet givet, f.eks. til at modtage vores nyhedsbrev, kan til enhver tid trækkes tilbage med fremtidig effekt. Du kan om ønsket kontakte den part, der er navngivet under nr. 1.

 

4. Behandling af personoplysninger til reklameformål

Vi bruger også dine data til at kommunikere med dig om dine ordrer, bestemte produkter eller markedsføringskampagner og for at anbefale produkter eller tjenester, der kan være af interesse for dig. 
Du kan modsætte dig en sådan brug af dine personoplysninger til reklameformål når som helst, enten samlet set eller til bestemte formål. BayWa r.e. opkræver ikke gebyr for en sådan indvending. Du kan om ønsket kontakte den part, der er navngivet under nr. 1.

Produktanbefalinger via e-mail
Medfør de juridiske krav i paragraf 7 styk 3 i lov om illoyal konkurrence er BayWa r.e. berettiget til at bruge den e-mailadresse, du gav os, da du bestilte et produkt eller tjeneste med det formål at reklamere direkte for sine egne varer eller tjenester. Du vil modtage disse produktanbefalinger fra os, uanset om du har tilmeldt dig et nyhedsbrev eller ej.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage produktanbefalinger fra os via e-mail, kan du modsætte dig brugen af din adresse til dette formål uden ekstra omkostninger, ud over dataoverførselsomkostningerne til din standardtakst. Du kan om ønsket kontakte den part, der er navngivet under nr. 1.  Hver e-mail omfatter selvfølgelig et link til afmelding.

Nyhedsbrev
Vi bruger den såkaldte dobbelte tilvalgsprocedure til afsendelse af nyhedsbrev, dvs. at vi kun sender vores nyhedsbrev til dig via e-mail, hvis du på forhånd udtrykkeligt har bekræftet over for os, at vi skal aktivere nyhedsbrevtjenesten. Vi vil derefter sende dig en notifikations-e-mail og bede dig om at genbekræfte, at du gerne vil modtage vores nyhedsbrev ved at klikke på et link i mailen. 

Hvis du på et senere tidspunkt beslutter, at du ikke længere vil modtage nyhedsbreve fra os, kan du modsætte dig det på et hvilket som helst tidspunkt, uden at blive pålagt nogen omkostninger, ud over dataoverførselsomkostningerne til din standardtakst. Skriftlig underretning til den part, der er navngivet under nr. 1, vil være tilstrækkeligt i det tilfælde. Du kan selvfølgelig også finde et link til framelding i hvert nyhedsbrev.

 

5. Behandling af oplysninger om kreditværdighed

Overførsel af data til SCHUFA
Inden for rammerne af det kontraktlige forhold BayWa r.e. har indgået med dig, overfører BayWa r.e. indsamlede personoplysninger i forbindelse med ansøgning om, implementering og ophør af sådanne forretningsrelationer samt data vedrørende ikke-kontraktlig overholdelse af love og regler eller svigagtig adfærd til SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Det juridiske grundlag for disse overførsler udgøres af artikel 6(1)(b) og 6(1)(f) i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Overførsler baseret på artikel 6 styk 1 litra f GDPR må kun fortsætte, når det er påkrævet for at sikre de legitime interesser for BayWa r.e. eller tredjeparter, og hvis dette ikke vejer tungere end interesserne og de grundlæggende rettigheder og frihed for den registrerede, som kræver, at beskyttelsen af personoplysninger bibeholdes. Udvekslingen af data med SCHUFA finder også sted med det formål at overholde de juridiske forpligtelser for at foretage kontrol af kreditværdighed for kunder (paragraf 505a og 506 i den tyske civile retsplejelov). SCHUFA behandler de modtagne data, som også bruges med det formål at opbygge profiler (scoring) for at forsyne kontraktlige partnere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweiz og andre tredjelande efter behov (forudsat, at der foreligger en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa-Kommissionen) med anvendte oplysninger, blandt andre, for at vurdere kreditværdigheden af enkeltpersoner. Yderligere oplysninger om SCHUFA's aktiviteter kan findes i SCHUFA-informationsarket i medfør af art. 14 GDPR eller ses online på www.schufa.de/datenschutz

Dataoverførsel til andre kreditinstitutter
BayWa r.e. bruger også følgende kreditinstitutter for at indhente kreditoplysninger, når der foreligger legitime interesser: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Vienna, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau. 

Vedligeholdelse af en koncerndatabase over kreditvurderinger
Hvis vi har indhentet data om kreditværdighed om dig inden for de juridisk tilladelige rammer (f.eks. fra et kreditinstitut), gemmer vi dem i et system, hvortil de af koncernens virksomheder, der deltager i BayWa kreditstyring, har adgang. Formålet er at facilitere behandling af transaktioner for fælles kunder og at identificere de økonomiske risici for misligholdelse. Det er kun muligt at få adgang til databasen over kreditværdighed, hvis der er en legitim interesse i den respektive koncernvirksomhed.

 

6. Hvem modtager mine data?

Selv om vi bruger en tjenesteudbyder i forbindelse med ordrebehandling, forbliver vi den ansvarlige part mht. at beskytte dine data. Alle kontrahenter er kontraktligt forpligtede til at håndtere dine data fortroligt og kun behandle dem inden for de rammer, der er påkrævet for at levere tjenester. De kontrahenter, vi hverver, vil modtage dine data, hvis det er nødvendigt for, at de kan udføre deres respektive tjenester. Disse omfatter for eksempel it-tjenesteudbydere, som vi har brug for til at betjene og sikre vores it-system, samt reklame- og adresseudgivere til vores egne reklamekampagner.

Dine data vil blive behandlet i kundedatabaserne for BayWa AG og deres datterselskaber, inklusive BayWa r.e. Disse kundedatabaser understøtter tiltag for at forbedre niveauet af eksisterende kundedata (dobbelt oprydning, flyttede/døde indikatorer, korrektion af adresse) og muliggør supplering med data fra offentlige kilder. Disse data gøres tilgængelige for virksomheder i BayWa-koncernen, der deltager i BayWa-kundedatabasen (deltagende virksomheder) og kan bruges til personligt tilpassede direkte marketingkampagner (f.eks. nyhedsbreve), målrettet online marketing og personligt tilpasset design af onlineshop.

Gennem kundedatabasen kan deltagende virksomheder, der betjener de samme kunder, bruge oplysninger om disse kunder på tværs af organisationer. Denne tilgang sigter mod konstant at forsyne kunder med de mest opdaterede og relevante oplysninger. Denne behandling af kundeinteresser udgør profilering som defineret af art. 4 GDPR, men uden at der træffes beslutninger automatisk. Kundedata gemmes separat for hver virksomhed, hvor BayWa AG fungerer som tjenesteudbyder for de enkelte deltagende virksomheder.

En oversigt over virksomheder i BayWa AG-koncernen kan findes under følgende link: https://www.baywa.com/en/group/at_a_glance/group_companies/

Hvis der er givet et tilbud, eller der er foretaget et salg via producentportaler, vil data, du har leveret, vil blive behandlet direkte i producentens portal. 

Hvis der er en juridisk forpligtigelse og i forbindelse med retslige procedurer, vil myndigheder og domstole samt eksterne revisorer muligvis også modtage dine data.

Desuden vil forsikringsselskaber, banker, kreditinstitutter og tjenesteudbydere muligvis også modtage dine data med det formål at indgå og opfylde kontrakter og i tilfælde af salget af projekter, også investorer.

 

7. Hvor længe opbevares mine data?

Vi behandler dine data, indtil forretningsrelationen slutter eller den gældende garanti, forældelsesfrist og perioder for lovbestemt tilbageholdelse udløber (for eksempel fra den tyske handelslov eller skattelov), eller indtil retstvister, hvortil disse data er påkrævet som bevis, er afsluttet. 

For videoovervågning bliver billeddata normalt slettet efter syv dage.

 

8. Behandling af ansøgerdata

Når vi sender din ansøgning til jobportalen, gemmer vi dine personoplysninger i et sikkert driftsmiljø for at beskytte dem mod tab eller misbrug. Den respektive virksomhed fra BayWa r.e.- koncernen, du retter din ansøgning til inden for dit ansøgningsadministrationssystem, er ansvarlig for behandlingen af dine data.

Kontaktoplysningerne for denne virksomhed stammer fra jobopslaget i BayWa r.e.- jobportalen.

 

8.1. Hvilke data behandles, og hvilke kilder kommer disse data fra?
Som del af ansøgningsprocessen behandler vi især følgende kategorier af personoplysninger:

 • Masterdata (f.eks. navn, fødselsdato, nationalitet, bopæl)
 • Dokumenter (f.eks. eksamenspapirer, diplomer, CV'er)
 • Uddannelseshistorik (f.eks. data om (højere) skolegang, professionelle kvalifikationer)
 • Regnskabsmæssige oplysninger (f.eks. bankoplysninger til refusion af ansøgningsomkostninger)
 • Kommunikationsoplysninger (f.eks. e-mail, telefon)
 • Logføringsdata, der stammer fra brug af it-systemer

I individuelle sager kan de behandlede data også omfatte specielle kategorier af personoplysninger i overensstemmelse med artikel 9 (1) i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR), som f.eks. data om helbred, religiøst tilhørsforhold eller fagforeningsmedlemsskab, hvis du giver dem til os i forbindelse med din ansøgning.

 

8.2. Til hvilke formål og på hvilket juridisk grundlag behandles mine data?
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR), nationale databeskyttelseslove og andre relevante nationale love.

Databehandlingen bruges til at gennemføre ansøgningsprocessen for at initiere og etablere et ansættelsesforhold med den virksomhed i BayWa r.e.- koncernen, du søgte ind hos.

Det juridiske grundlag for implementeringen af ansøgningsproessen er art. 6 styk 1 bestemmelse 1 b GDPR i forbindelse med den relevante nationale forordning for implementeringen af prækontraktuelle forholdsregler for at etablere en ansættelsesforhold. I Tyskland har lovgiveren, ud over art. 6 styk 1 paragraf 1 b GDPR, udstedt bestemmelsen § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) – databehandling til ansættelsesformål.

For så vidt som specielle kategorier af personoplysninger behandles, gøres dette på grundlag af art. 9 styk 2 b GDPR. Hvis det job, du søger, kræver behandling af helbredsdata for at vurdere din evne til at arbejde, sker dette på grundlag af art. 9 styk 2 h GDPR sammen med de relevante nationale regler.

 

8.3. Hvordan fungerer ansøgningsprocessen?
Du kan gå direkte til en ansøgning i vores BayWa r.e. Apply om et offentliggjort jobopslag ved at indtaste dine data i ansøgningsformularen for den opslåede stilling. Ud over manuel indtastning har du også mulighed for at overføre visse masterdata fra din XING- eller LinkedIn-profil samt bruge "CV-parsing" i ansøgningsformularen.

Vi vil holde dig informeret om status for din ansøgning via e-mail. Som en del af ansøgningsprocessen vil vi måske spørge dig, om vi må sende dine ansøgningsdokumenter til andre jobtilbud, der passer til din profil – muligvis også hos andre virksomheder i BayWa r.e.- koncernen – videre eller inkludere dem i vores pulje af ansøgere.

Hvis du har vist interesse i os på BayWa r.e.- jobportalen, spørger vi dig måske, om vi må sende dine ansøgningsdokumenter til ledige stillinger inden for BayWa r.e. Hvis der er ikke nogen stilling, der svarer til dine kvalifikationer eller ønsker på tidspunktet for ansøgningen, vil du måske blive inkluderet i vores pulje af ansøgninger, efter at vi har indhentet din accept til dette.

Ansøgninger i papirform eller via e-mail, der sendes til BayWa r.e. med en reference til ansøgningsprocessen, accepteres ikke. Dataene overføres ikke til systemet til håndtering af ansøgninger. Derfor bortskaffes ansøgninger i papirformat omgående i overensstemmelse med databeskyttelsesregler. Ansøgninger via e-mail vil blive slettet omgående. En undtagelse fra dette er modtagelsen af en ansøgning i papirformat eller via e-mail grundet en særlig anledning (f.eks. at man har mødt hinanden på en handelsmesse). Dine data importeres i systemet til håndtering af ansøgninger. Den proces, der beskrives herover, gælder for ansøgninger af denne type.

 

8.4. Hvem modtager mine data?
Inden for BayWa r.e.- koncerner, som ansøgningen er stilet til, vil kun de herover nævnte personer og de organer, der er involveret i ansøgningsprocessen (f.eks. supervisorer, HR, specialistområde, medarbejderrepræsentanter), have adgang til dine personoplysninger. Hvis de personer, der er involveret i ansøgningsprocessen for en anden BayWa r.e.-virksomhed, tilhører en gruppe, kan dine data blive overført til den respektive person i de enkelte tilfælde.

Vi bruger tjenesteudbydere til at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtigelser. Vi har indgået kontrakter i henhold til databeskyttelseslovgivningen med disse tjenesteudbydere, hvor de behandler personoplysninger på vores vegne. Til håndtering af ansøgere bruger vi en softwareløsning fra rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamborg, der arbejder for os som databehandler.

 

8.5. Overføres personoplysninger til et tredjeland?
Når du søger ind i en virksomhed i BayWa r.e.- koncernen uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), overføres data på basis af art. 49 styk 1 b GDPR, medmindre der ikke er andre relevante databeskyttelsesgarantier.

Datacenteret for den rexx systems GmbH-ansøgningsplatform, vi bruger, ligger i Tyskland.

 

8.6. Hvor længe gemmes mine data?
Vi skal gemme dine data i en periode på 6 måneder for at overholde de juridiske krav for korrekt behandling af en ansøgning og for at være i stand at svare på spørgsmål i forbindelse med din ansøgning og/eller afvisningen af den.
6 måneder efter fuldførelse af ansøgningsprocessen, dvs. efter at du har modtaget accept eller afvisning fra os, vil dine personoplysninger blive slettet. Der genereres anonyme hoveddata for ansøgninger til statistiske formål.

Så snart du har sagt ja til at blive accepteret i vores pulje af ansøgere, vil dine data blive gemt og behandlet her i en periode på 12 måneder. Efter denne periode vil dine personoplysninger blive slettet.

Så snart du modtager et jobtilbud fra en BayWa r.e.- koncern, og du har sagt ja til at blive inkluderet i den tilknyttede ansøgningsproces, vil dine data blive overført til den respektive virksomhed. Den oprindeligt nævnte periode på 6 måneder for tilbageholdelse af data efter at ansøgningsprocessen er færdig, gælder for dine personoplysninger. Hvis der ikke blev rekrutteret nye medarbejdere i ansøgningsprocessen, eller hvis du ikke har givet samtykke til at indgå i ansøgningsprocessen, vil dine data blive ført tilbage til vores pulje af ansøgere. I begge tilfælde vil dine personoplysninger blive gemt i en periode på 12 måneder med start fra datoen for den oprindelige adgang til puljen og derefter slettet.

 

9. Kommunikation via e-mail

Bemærk, at overførslen af ukrypterede e-mails bør anses for at være usikker, eftersom uautoriserede personer måske bemærker indholdet af e-mailen og manipulerer det under visse omstændigheder. Som følge heraf anmoder vi om, at du afstår fra at sende følsomme data via e-mail, når du kommunikerer med os. Som ansøger bedes du bruge vores ansøgningsportal, eftersom dine ansøgningsdokumenter overføres sikkert til den. Hvis det nogensinde skulle blive nødvendigt at sende følsomme data via e-mail, bedes du bruge en tjeneste til kryptering af indhold. 

 

10. Hvilke oplysninger indsamles, når du besøger dette websted?

10.1. Generelle oplysninger om brugen af cookies
BayWa r.e. bruger cookies og pixel på dette websted (herefter benævnt "cookies"). Cookies er små tekst- eller billedfiler, som din browser gemmer på din slutenhed (computer, tablet, smartphone eller lignende) for at gemme visse oplysninger, hvis du besøger vores websted med denne enhed. Cookies accepteres af din browser og bruges til at identificere din enhed.

Vi bruger cookies til at gøre vores websted brugervenligt. Til det formål genkendes cookien kun på din slutenhed. Personlige oplysninger gemmes kun, efter at der er givet udtrykkeligt samtykke, eller hvis det er absolut nødvendigt for brugen af de tjenester, du kræver. 

Nogle cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du sletter dem. De giver os mulighed for at genkende din browser igen den næste gang, du besøger vores websted. Hvis dette går imod dine ønsker, kan du opsætte din browser, så den informerer dig, når cookies er indstillet, og kun tillader dette i individuelle tilfælde. Deaktivering af cookies kan dog begrænse funktionaliteten af vores websted.
Du kan herunder finde en forklaring på omfanget og funktionen af de cookies, BayWa r.e. bruger på sit websted:

a. Funktionelle cookies
Funktionelle cookies gemmer oplysninger, der allerede er blevet angivet (f.eks. brugernavn, dit sprog eller din lokation), og brugere tilbydes forbedrede, personligt tilpassede funktioner. Denne type cookie muliggør også anmodede funktioner, som f.eks. afspilning af videoer. Anonymiserede data indsamles, og de andre websteder, du besøger, spores ikke.

b. Præference-cookies 
Præference-cookies gør det muligt for et websted at huske oplysninger, der ændrer den måde, webstedet opfører sig eller ser ud på, som f.eks. dit foretrukne sprog eller den region, du befinder dig i.

c. Analytiske cookies
Disse cookies hjælper os med at indsamle oplysninger om, hvordan vores websted bruges. De registrerer f.eks. antallet af besøgende, og hvor trafikken kommer fra. Vi kan vurdere, hvordan vores websted fungerer med disse oplysninger og iværksætte forbedringer. Analytiske cookies gør det muligt for os at finde ud af, hvilket indhold der besøges mest og mindst, om fejlmeddelelser vises, og hvordan brugere navigerer på vore websted. De indsamlede data kompileres og er dermed anonyme. Så ingen brugere kan identificeres. Hos BayWa r.e. bruger vi kun disse cookies til konstant at forbedre ydeevnen for vores websted og den tilknyttede brugeroplevelse. Hvis du ikke accepterer at få din brugeradfærd registreret anonymt, kan du forhindre dette ved at deaktivere cookies i din browser.

d. Marketing-cookies
Marketing-cookies bruges til at vise brugere målrettede, relevante reklamer, der er skræddersyet efter deres interesser. De bruges også til at vurdere effektiviteten af visse kampagner. Disse typer cookies registrerer, om et websted blev besøgt eller ej. De kan videresendes til tredjeparter. Cookies, der hjælper med at forbedre, hvordan målgrupper og reklamer håndteres, tilknyttes ofte sidefunktionerne for tredjeparter.

 

10.2. Specifikke cookies, der bruges
De specifikke cookies, der bruges på hvert BayWa r.e.-websted, beskrives på det respektive websted. Et link til den beskrivelse, der kaldes "sporing af data på websted og framelding", kan findes i hvert websteds fodnoter. Der kan du også finde linkene til at afmelde disse cookies.

 

11. Diagnose, korrektion og optimering med Sentry

11.1. Omfanget af og formålet med behandlingen
Vi bruger Sentry-tjenesten (leveret af Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, USA) til at forbedre den tekniske ydeevne af vores tjenester på vores websted ved at overvåge systemstabiliteten og identificere kodefejl. Brugerdata såsom oplysninger om enheden og fejltidspunkt indsamles anonymt og er ikke knyttet til andre data. De indsamlede data vil blive slettet, når formålet er opfyldt.

11.2. Type af data
I tilfælde af overførsel af fejl kan følgende data overføres og behandles:

 • IP-adresse (kun til den tekniske overførsel af fejlen)  
 • Type/version af browseren 
 • Operativsystem/operativsystemversion  
 • Stacksporing af fejlen (hvor og hvordan fejlen opstod)  
 • Evt. tekst fra kontaktformular (hvis der er en fejl på kontaktformularen)

Softwaren kører udelukkende på selvhostede servere i Tyskland. Opbevaringen af brugeres personoplysninger udføres kun der. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjeparter. novotengra’en evaluerer ikke data til reklameformål.

11.3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Retsgrundlaget for behandlingen af brugernes personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR (den dataansvarliges legitime interesser). Det er i vores legitime interesse at forbedre den tekniske ydeevne af vores tjenester på vores websted ved at overvåge systemstabiliteten og identificere kodefejl.

11.4. Opbevaringsperiodens længde
Følgende personoplysninger slettes umiddelbart efter overførsel, da de kun bruges til overførsel mellem serveren og klienten:

 • IP-adresse

Følgende personoplysninger vil blive opbevaret til ovennævnte formål i 90 dage og vil derefter blive slettet permanent:

 • Browsertype/-version 
 • Operativsystem/operativsystemversion  
 • Stacksporing af fejlen  
 • Tekst fra kontaktformularen

11.5. Mulighed for at gøre indsigelse
Da din IP-adresse ikke registreres, kan vi ikke længere tildele de lagrede data til dig, og derfor gemmer vi generelt anonyme data. En fortrydelsesret eksisterer derfor kun i enkelte tilfælde, hvor vi har opbevaret personoplysninger i forhold til indholdet af en forkert kontaktformular. For at udøve din ret til indsigelse bedes du kontakte: data-protection-officer(at)baywa-re.com.

 

12. Overføres nogen af personoplysningerne til andre lande?

Overførsel af data til andre lande sker i individuelle tilfælde og kun på basis af en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Europa-Kommissionen, standard kontraktlige klausuler, passende garantier og dit udtrykkelige samtykke.

 

13. Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?

Du har ret til oplysninger om eller korrektion, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine gemte data, en ret til at gøre indsigelser mod behandling samt overførsel af de relevante data og til at indgive en klage i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesloven. 

Ret til information
Du kan anmode om information fra os, om og i hvilket omfang vi behandler dine data.

Ret til korrektion
Hvis vi behandler dine data på en måde, der er ufuldstændig eller forkert, kan du anmode om, at vi korrigerer eller gør dem komplette på et hvilket som helst tidspunkt.

Ret til sletning
Du kan anmode om, at vi sletter dine data, hvis vi behandler dem ulovligt, eller hvis behandlingen af dem i uforholdsmæssig grad griber ind i dine legitime interesser for beskyttelse. Bemærk, at der kan være årsager til at forhindre omgående sletning, f.eks. hvor der er pålagt lovmæssigt påkrævede forpligtelser for lagring.
Uanset om du udøver din ret til sletning eller ej, vil vi slette dine data omgående og fuldstændigt, forudsat at dette ikke hindres af en lovmæssig transaktion eller lovmæssig tilbageholdelsesperiode for det modsatte.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du kan anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine data, hvis:
 • Du bestrider nøjagtigheden af dataene i en periode, der gør det muligt for os at verificere nøjagtigheden af dataene.
 • Behandlingen af dataene er ulovlig, men du afviser muligheden for sletning og i stedet anmoder om en begrænsning af brugen af dem,
 • Vi ikke længere har brug for dataene til det tilsigtede formål, men du stadig har brug for disse data til at forfægte eller forsvare lovmæssige erstatningskrav, eller
 • Du har indgivet en klage mod behandlingen af dataene.

Ret til dataportabilitet
Du kan kræve, at vi leverer de data, du har givet os, i et struktureret, aktuelt og maskinlæsbart format, og så du kan videregive disse data til en anden person med ansvaret for dem, uden vores indgriben, forudsat at

 • Vi behandler disse data på grundlag af uigenkaldeligt samtykke givet på dine vegne og/eller for at opfylde en kontrakt mellem os, og
 • Denne behandling udføres vha. automatiserede metoder.

Hvis det er teknisk muligt, kan du bede om, at vi overfører dine data direkte til en anden ansvarlig person.

Ret til indsigelse
Hvis vi behandler dine data af legitime årsager, kan du modsætte dig, at disse data behandles af årsager, der hidrører fra din særlige situation. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Vi vil derefter afholde os fra yderligere behandling af dine data, medmindre vi kan påvise tungtvejende grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller at behandlingen tjener til at forfægte, udøve og forsvare lovmæssige krav. Du kan modsætte dig behandlingen af dine data med henblik på direkte annoncering på et hvilket som helst tidspunkt uden at angive nogen årsag.

Retten til appel
Hvis du mener, at vi krænker den tyske eller europæiske databeskyttelseslovgivning under behandling af dine data, bedes du kontakte os for at afklare alle spørgsmål. Du er selvfølgelig også berettiget til at kontakte den ansvarlige tilsynsmyndighed for BayWa r.e., den bayerske statsmyndighed for databeskyttelsestilsyn.

Hvis du ønsker at forfægte en eller flere af de ovenstående rettigheder over for os, bedes du kontakte den kontaktperson, der er angivet under nr. 1. I tilfælde af tvivl beder vi måske om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet.

 

14. Er jeg forpligtet til at levere data?

Behandlingen af dine data er nødvendig for at gennemføre eller opfylde din kontrakt med os. Hvis du ikke forsyner os med disse oplysninger, vil vi normalt blive nødt til at afvise opfyldelse af kontrakten eller udførelsen af ordren eller vil ikke længere være i stand til at gennemføre en eksisterende kontrakt, som derefter må ophæves. Du er dog ikke forpligtet til at give dit samtykke til behandlingen af data, der ikke er relevante eller lovmæssigt påkrævet for opfyldelsen af kontrakten.

Kontakt os