„novotegra GmbH“ duomenų apsaugos informacija

Data: 2021 m. liepos mėn.

Jūsų asmens duomenų apsauga mums ypač svarbi. Todėl mes, „novotegra GmbH“, jūsų asmens duomenis (sutrumpintai „Duomenys“) tvarkome tik remdamiesi teisės aktų nuostatomis. Duomenų apsaugos deklaracija norime išsamiai informuoti jus apie jūsų duomenų tvarkymą mūsų įmonėje ir duomenų apsaugos reikalavimus bei teises, į kurias turite teisę pagal Europos duomenų apsaugos reglamentą (ES BDAR). 

 

1.  Kas atsakingas už duomenų tvarkymą ir su kuo galite susisiekti?

Atsakinga įmonė – „novotegra GmbH“, Eisenbahnstraße 150, 72072 Tiubingenas, el. paštas: info(at)novotegra.com, tel. +49 7071 98987-0.
Su „novotegra GmbH“ duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti pirmiau nurodytu adresu arba el. paštu datenschutzbeauftragter(at)baywa.de.

 

2.  Kokie duomenys tvarkomi ir iš kokių šaltinių jie gaunami?

Duomenis, kuriuos gauname iš jūsų, tvarkome atsižvelgdami į verslo inicijavimo ir santykių dalį. Be to, tvarkome duomenis, kuriuos teisėtai gavome iš kredito agentūrų, kreditorių apsaugos asociacijų, viešai prieinamų šaltinių (pvz., įmonių registro, asociacijų registro, žemės registro, žiniasklaidos) ir kitų įmonių, su kuriomis mus sieja nuolatiniai verslo santykiai.

Asmens duomenys apima:

Jūsų pagrindiniai ir (arba) kontaktiniai duomenys, pvz:

 • kaip privatus klientas: Vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris, faksas), gimimo data, duomenys iš pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės kopijos), banko duomenys
 • kaip įmonės klientas arba tiekėjas: Teisinių atstovų paskyrimas, įmonės pavadinimas, komercinio registro numeris, PVM mokėtojo kodas, įmonės kodas, adresas, kontaktinio asmens kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris, faksas), banko duomenys

Taip pat tvarkome šiuos kitus asmens duomenis:

 • informaciją apie mūsų verslo santykių pobūdį ir turinį, pavyzdžiui, sutarčių duomenys, užsakymų duomenys, apyvartos ir dokumentų duomenys, klientų ir tiekėjų istorija, konsultacijų dokumentai, motorinių transporto priemonių duomenys,
 • informaciją apie jūsų finansinę padėtį (pvz., kredito reitingo duomenys),
 • reklamos ir pardavimų duomenis,
 • dokumentacijos duomenis (pvz., konsultavimo protokolai), vaizdų duomenis,
 • informaciją, gautą elektroniniu būdu bendraujant su „novotegra GmbH“ (pvz., IP adresas, prisijungimo duomenys), 
 • kitus duomenis, kuriuos gavome iš jūsų verslo santykių metu (pvz., diskusijų su klientais metu),
 • duomenis, kuriuos generuojame patys iš pagrindinių ir (arba) kontaktinių duomenų, taip pat kitus duomenis, pavyzdžiui, klientų paklausas ir klientų potencialo analizes.
 • Jūsų sutikimo gauti, pvz., naujienlaiškius, pareiškimo dokumentus.
 • Vaizdo stebėjimo sistemų vaizdo duomenis
 • Nuotraukas, padarytas viešuose renginiuose

3.  Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi duomenys?

Jūsų duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir 2018 m. BDSG su vėlesniais pakeitimais nuostatomis: 

(iki)sutartiniams įsipareigojimams vykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas):

Jūsų duomenys tvarkomi parduodant ir platinant mūsų prekes ir paslaugas, viešųjų pirkimų ir logistikos tikslais, taip pat tiekėjų ir klientų valdymo ir analizės tikslais. Duomenys tvarkomi visų pirma inicijuojant verslą ir vykdant sutartis su jumis, pvz., šiais atvejais:

 • Kliento arba tiekėjo paskyros sukūrimas ir valdymas
 • Užsakymų pristatymas
 • Klientų kortelių saugojimas
 • Dalyvavimas loterijose 
 • Informacijos siuntimas, pvz., prašymas pateikti katalogą

teisinėms prievolėms vykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas):

Jūsų duomenis būtina tvarkyti siekiant įvykdyti įvairias teisines prievoles, pvz., Vokietijos prekybos kodekso arba Vokietijos mokesčių kodekso, pinigų plovimo taisyklių, su konkrečiais produktais susijusių taisyklių, pvz., Potvarkio dėl pavojingų medžiagų, nuostatas.

dėl teisėtų interesų apsaugos (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas):

Remiantis interesų pusiausvyros principu, duomenys gali būti tvarkomi ne tik vykdant sutartį, bet ir siekiant apsaugoti mūsų arba trečiųjų šalių teisėtus interesus. Duomenys tvarkomi siekiant apsaugoti teisėtus interesus, pavyzdžiui, šiais atvejais:

 • Konsultacijos ir keitimasis duomenimis su kredito agentūromis ir kreditorių apsaugos asociacijomis siekiant nustatyti kreditingumo duomenis ir visos Grupės kreditingumo duomenų bazės tvarkymas, siekiant nustatyti bendrų klientų finansinių įsipareigojimų nevykdymo riziką; 
 • Reklama arba rinkodara 
 • Verslo valdymo ir tolesnio paslaugų bei produktų vystymo priemonės;
 • Visos grupės klientų duomenų bazės palaikymas, siekiant pagerinti klientų aptarnavimą
 • Priemonės, skirtos apsaugoti „novotegra GmbH“ buveines nuo sutarčiai ar įstatymams prieštaraujančio elgesio, pvz., prieigos kontrolė, vaizdo stebėjimas; 
 • teisinio persekiojimo kontekste.

pagal jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas):

Jei davėte mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, jie bus tvarkomi sutikimo pareiškime nurodytais tikslais ir apimtimi. Duotą sutikimą, pvz., gauti mūsų naujienlaiškį, galima bet kada atšaukti ir jis galioja ateityje. Šiuo tikslu kreipkitės į 1 punkte nurodytą asmenį.

 

4.  Asmens duomenų tvarkymas reklamos tikslais

Jūsų informaciją taip pat naudojame bendraudami su jumis dėl jūsų užsakymų, konkrečių produktų ar rinkodaros akcijų, taip pat norėdami rekomenduoti jus dominančius produktus ar paslaugas. 
Bet kuriuo metu galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami reklamos tikslais, tiek apskritai, tiek atskirų priemonių atveju. Iš „novotegra GmbH“ pusės šis prieštaravimas jums yra nemokamas. Šiuo tikslu kreipkitės į 1 punkte nurodytą asmenį.  

Produktų rekomendacijos el. paštu
„novotegra GmbH“ turi teisę, laikydamasi UWG 7 straipsnio 3 dalyje nustatytų teisinių sąlygų, naudoti el. pašto adresą, kurį mums nurodėte užsakydami prekę ar paslaugą, tiesioginei savo panašių prekių ar paslaugų reklamai. Šias produktų rekomendacijas iš mūsų gausite nepriklausomai nuo to, ar užsiprenumeravote naujienlaiškį.

ei nebenorite iš mūsų gauti produktų rekomendacijų el. paštu, galite bet kuriuo metu atsisakyti naudoti savo adresą šiam tikslui, nepatirdami jokių išlaidų, išskyrus perdavimo išlaidas pagal pagrindinius tarifus. Šiuo tikslu kreipkitės į 1 punkte nurodytą asmenį. Be abejo, kiekviename el. laiške visada pateikiama prenumeratos atsisakymo nuoroda. 

Naujienlaiškis
Naujienlaiškių siuntimui taikome vadinamąją dvigubo sutikimo procedūrą, t. y. naujienlaiškius el. paštu siųsime tik tuo atveju, jei prieš tai aiškiai patvirtinote, kad norite, jog aktyvuotume naujienlaiškių siuntimo paslaugą. Tada išsiųsime jums pranešimą el. paštu ir paprašysime patvirtinti, kad norite gauti mūsų naujienlaiškį, spustelėdami šiame el. laiške esančią nuorodą. 
Jei nenorite vėliau iš mūsų gauti daugiau naujienlaiškių, galite bet kada to atsisakyti, nepatirdami jokių išlaidų, išskyrus perdavimo išlaidas pagal pagrindinius tarifus. Šiam tikslui pakanka tekstinio pranešimo 1 punkte nurodytam kontaktiniam asmeniui. Be abejo, kiekviename naujienlaiškyje taip pat rasite nuorodą atsisakyti prenumeratos.

 

5.  Kreditingumo informacijos tvarkymas

Duomenų perdavimas į SCHUFA
„novotegra GmbH“ perduoda „SCHUFA Holding AG“, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, asmens duomenis, surinktus pagal su jumis sudarytus sutartinius santykius, susijusius su tokių verslo santykių taikymu, įgyvendinimu ir nutraukimu, taip pat duomenis apie elgesį, neatitinkantį sutarties arba nesąžiningą elgesį. Šių duomenų perdavimų teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b punktas ir 6 straipsnio 1 dalies f punktas. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu grindžiamas duomenų perdavimas gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei tai būtina siekiant apsaugoti „novotegra GmbH“ arba trečiųjų šalių teisėtus interesus ir nėra svarbiau už duomenų subjekto interesus ar pagrindines teises ir laisves, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Keitimasis duomenimis su SCHUFA taip pat padeda vykdyti teisinius įpareigojimus atlikti klientų kreditingumo patikrinimus (Vokietijos civilinio kodekso 505a ir 506 straipsniai). SCHUFA apdoroja gautus duomenis ir taip pat naudoja juos profiliavimo (vertinimo) tikslais, kad savo sutartiniams partneriams Europos ekonominėje erdvėje, Šveicarijoje ir, jei taikoma, kitose trečiosiose šalyse (jei dėl jų yra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo) teiktų informaciją, be kita ko, apie fizinių asmenų kreditingumo vertinimą. Daugiau informacijos apie SCHUFA veiklą galima rasti SCHUFA informaciniame biuletenyje pagal BDAR 14 straipsnį arba peržiūrėti internete adresu www.schufa.de/datenschutz.

Duomenų perdavimas kitoms kredito agentūroms
„novotegra GmbH“ taip pat naudojasi šiomis kredito agentūromis, kad gautų kreditingumo informaciją, kai yra teisėtas interesas: „Bisnode Deutschland GmbH“, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmštatas, „Coface Central Europe Holding AG“, Stubenring 24, A-1010 Viena, „CRIF Bürgel GmbH“, Radlkoferstraße 2, 81373 Miunchenas, „Creditreform“, Machtlfinger Straße 13, 81302 Miunchenas, „EOS Deutschland GmbH“, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau.
 
Visos grupės kreditingumo duomenų bazės palaikymas
Jei kreditingumo duomenis apie jus gavome pagal teisinį leidimą (pvz., iš kredito agentūros), juos saugome sistemoje, prie kurios prieigą turi „novotegra“ kreditų valdyme dalyvaujančios grupės įmonės. Taip siekiama palengvinti bendrų klientų sandorių tvarkymą ir nustatyti finansinių įsipareigojimų nevykdymo riziką. Prie kreditingumo duomenų bazės jungiamasi tik tuo atveju, jei atitinkama grupės įmonė turi teisėtą interesą.

 

6.  Kas gauna mano duomenis?

Jei mes naudojamės paslaugų teikėjo paslaugomis, kai duomenys tvarkomi pagal užsakymą, vis tiek išliekame atsakingi už jūsų duomenų apsaugą. Visi užsakymų tvarkytojai yra sutartimi įpareigoti konfidencialiai elgtis su jūsų duomenimis ir tvarkyti juos tik paslaugų teikimo srityje. Mūsų įgalioti užsakymų tvarkytojai gauna jūsų duomenis, jei jiems jų reikia atitinkamoms paslaugoms teikti. Tai, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjai, kurie mums reikalingi mūsų IT sistemos veikimui ir saugumui užtikrinti, taip pat reklamos ir adresų leidėjai mūsų reklamos kampanijoms.

Jūsų duomenys bus tvarkomi „BayWa r.e.“ ir jos patronuojamųjų įmonių, įskaitant „novotegra GmbH“, klientų duomenų bazėse. Šios klientų duomenų bazės padeda gerinti esamų klientų duomenų kokybę (dublikatų valymas, perkeltų ir (arba) mirusių klientų rodikliai, adresų taisymas) ir leidžia praturtinti duomenis viešaisiais šaltiniais. Šie duomenys yra prieinami „BayWa“ grupės įmonėms, dalyvaujančioms „BayWa“ klientų duomenų bazėje (toliau – dalyvaujančios įmonės), ir gali būti naudojami personalizuotoms tiesioginės rinkodaros kampanijoms (pvz., naujienlaiškiams), tikslinei internetinei rinkodarai ir personalizuotam internetinės parduotuvės dizainui.

Naudodamosi klientų duomenų baze, dalyvaujančios įmonės, kurios rūpinasi tais pačiais klientais, turėtų galėti naudoti informaciją apie tuos pačius klientus visose organizacijose. Tokiu būdu siekiama, kad klientai visada gautų naujausią ir aktualiausią informaciją. Šis klientų interesų tvarkymas yra profiliavimas, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnyje; automatizuotas sprendimų priėmimas nevykdomas. Klientų duomenys saugomi atskirai kiekvienoje įmonėje, o „BayWa AG“ veikia kaip atskirų dalyvaujančių įmonių paslaugų teikėja.

„BayWa AG“ grupės įmonių apžvalgą rasite šioje nuorodoje: www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften/.

Jei pasiūlymas teikiamas ir (arba) parduodamas per gamintojų portalus, jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi tiesiogiai gamintojo portale. 

Esant teisiniam įpareigojimui ir vykdant teisinį persekiojimą, jūsų duomenis gali gauti valdžios institucijos ir teismai bei išorės auditoriai.

Be to, sutarties inicijavimo ir vykdymo tikslais jūsų duomenis gali gauti draudimo bendrovės, bankai, kredito agentūros ir paslaugų teikėjai, o projektų pardavimo atveju ir investuotojai.

 

7.  Kiek laiko bus saugomi mano duomenys?

ūsų duomenis tvarkome iki verslo santykių pabaigos arba iki taikomų garantijų, laidavimo, senaties ir teisės aktuose nustatytų saugojimo terminų pabaigos (pvz., pagal Vokietijos komercinį kodeksą arba Vokietijos mokesčių kodeksą); be to, iki teisinių ginčų, kuriuose duomenys reikalingi kaip įrodymai, pabaigos. 

Vaizdo stebėjimo atveju vaizdo duomenys paprastai ištrinami po 7 dienų.

 

8.  Pareiškėjo duomenų tvarkymas

Kai siunčiate mums savo paraišką per „novotegra“ darbo skelbimų portalą, jūsų asmens duomenis saugome saugioje darbo aplinkoje, kad apsaugotume juos nuo praradimo ar netinkamo naudojimo. Už jūsų duomenų tvarkymą atsakinga atitinkama „BayWa r.e.“ grupės įmonė, į kurią kreipiatės pagal mūsų kandidatų valdymo sistemą. Šios įmonės kontaktinę informaciją rasite darbo skelbime portale „novotegra“.

 

8.1. Kokie duomenys tvarkomi ir iš kokių šaltinių jie gaunami? 

Vykdydami paraiškos teikimo procesą tvarkome visų pirma šių kategorijų asmens duomenis:

 • Pagrindiniai duomenys (pvz., vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, gyvenamoji vieta)
 • Dokumentai (pvz., sertifikatai, atestatai, gyvenimo aprašymas)
 • Išsilavinimo istorija (pvz., duomenys apie (aukštesnįjį) mokyklinį išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją)
 • Atsiskaitymo duomenys (pvz., banko duomenys, reikalingi paraiškos išlaidoms kompensuoti)
 • Komunikacijos duomenys (pvz., el. paštas, telefonas)
 • Žurnalo duomenys, gaunami naudojant IT sistemas

Atskirais atvejais tvarkomi duomenys taip pat gali apimti specialių kategorijų asmens duomenis pagal Europos bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 9 straipsnio 1 dalį, pavyzdžiui, duomenis apie sveikatą, religinę ar profsąjunginę priklausomybę, jei juos pateikiate kartu su paraiška.

 

8.2. Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi mano duomenys? 

ūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi BDAR, nacionalinių duomenų apsaugos įstatymų ir kitų taikomų nacionalinių įstatymų.

Duomenys tvarkomi siekiant atlikti paraiškos pateikimo procedūrą, inicijuoti ir užmegzti darbo santykius su bendrove „novotegra GmbH“, į kurią kreipėtės.

Paraiškų teikimo procedūros įgyvendinimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 b sakinys kartu su atitinkamu nacionaliniu reglamentu dėl ikisutartinių priemonių, skirtų darbo santykiams užmegzti, įgyvendinimo. Vokietijoje įstatymų leidėjas, be BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 b sakinio, įtvirtino BDSG 26 skirsnio nuostatą „Duomenų tvarkymas darbo santykių tikslais“.

Jei tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys, tai daroma remiantis BDAR 9 straipsnio 2 dalies b punktu. Jei darbo vietai, dėl kurios kreipėtės, reikia tvarkyti sveikatos duomenis, kad būtų įvertintas jūsų tinkamumas darbui, tai atliekama remiantis BDAR 9 straipsnio 2 dalies h punktu kartu su atitinkamu nacionaliniu reglamentu.

 

8.3. Kaip vyksta paraiškų teikimo procesas?

Kandidatuoti galite tiesiogiai pagal darbo skelbimą, paskelbtą mūsų „novotegra“ darbo skelbimų portale, įrašydami savo duomenis į skelbiamos darbo vietos paraiškos formą. Į paraiškos formą galite ne tik įvesti duomenis rankiniu būdu, bet ir perkelti tam tikrus pagrindinius duomenis iš savo XING arba „LinkedIn“ profilio, taip pat naudodami „CV Parsing“.

El. paštu jus informuosime apie jūsų paraiškos nagrinėjimo eigą. Jums teikiant paraišką mes galime jūsų paklausti, ar galime perduoti jūsų paraiškos dokumentus kitoms jūsų profilį atitinkančioms laisvoms darbo vietoms – galbūt ir kitose „BayWa r.e.“ grupės įmonėse – arba įtraukti juos į savo kandidatų sąrašą.

Jei išsiuntėte mums neprašytą paraišką per „novotegra“ darbo skelbimų portalą, galime paklausti, ar galime persiųsti jūsų paraiškos dokumentus į jūsų profilį atitinkančias laisvas darbo vietas „BayWa r.e.“ grupėje. Jei paraiškos teikimo metu nėra jūsų kvalifikaciją ar pageidavimus atitinkančios darbo vietos, prireikus, iš anksto su jumis pasikonsultavę, įtrauksime jus į kandidatų sąrašą.

Paraiškos popierine forma arba el. paštu nebus priimamos atsižvelgiant į paraiškų teikimo procesą mūsų darbo portale „novotegra“. Duomenys į pareiškėjo valdymo sistemą neperduodami. Todėl popierine forma pateiktos paraiškos bus nedelsiant pašalintos laikantis duomenų apsaugos taisyklių; elektroniniu paštu pateiktos paraiškos bus nedelsiant ištrintos. Išimtis – dėl ypatingos progos (pvz., susipažinimo parodoje) gauta paraiška popierine forma arba el. paštu. Taip jūsų duomenys importuojami į pareiškėjų valdymo sistemą. Pirmiau aprašytas procesas taip pat taikomas šio tipo paraiškoms.

 

8.4. Kas gauna mano duomenis? 

Bendrovėje „novotegra GmbH“, kurioje teikiama paraiška, prieigą prie jūsų asmens duomenų pirmiau nurodytais tikslais turės tik už tai atsakingi asmenys ir su paraiškos teikimo procesu susiję skyriai (pvz., vadovai, personalo skyrius, specialistų skyrius, darbuotojų atstovai). Jei paraiškos teikimo procese dalyvaujantys asmenys priklauso kitai „novotegra GmbH“ bendrovei, jūsų duomenys atskirais atvejais gali būti perduoti atitinkamiems asmenims. 

Mes naudojamės paslaugų teikėjų paslaugomis, kad įvykdytume savo sutartinius ir teisinius įsipareigojimus. Su šiais paslaugų teikėjais, kurie mūsų vardu tvarko asmens duomenis, esame sudarę duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas sutartis. Pareiškėjų valdymui naudojame „rexx systems GmbH“, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburgas, programinės įrangos sprendimą, kuris šiuo atžvilgiu veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojas.

 

8.5. Ar asmens duomenys perduodami į trečiąją šalį? 

Jei bendrovė „novotegra GmbH“ kreipiasi į įmonę, esančią už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, duomenys perduodami remiantis BDAR 49 straipsnio 1 dalies b punktu, išskyrus atvejus, kai taikomos kitos tinkamos duomenų apsaugos garantijos.

Mūsų naudojamos „rexx systems GmbH“ pareiškėjo platformos duomenų centras yra Vokietijoje.

 

8.6. Kiek laiko bus saugomi mano duomenys? 

Jūsų duomenis turime saugoti 6 mėnesius, kad įvykdytume teisinius reikalavimus dėl tinkamo paraiškos tvarkymo ir galėtume atsakyti į klausimus, susijusius su jūsų paraiška ir (arba) jos atmetimu. 

Praėjus 6 mėnesiams po paraiškos teikimo proceso pabaigos, t. y. po to, kai iš mūsų gausite patvirtinimą arba atmetimą, jūsų asmens duomenys bus ištrinti. Anonimizuoti paraiškos duomenys kuriami statistikos tikslais.

Kai sutiksite būti įtrauktas į mūsų kandidatų sąrašą, jūsų duomenys bus saugomi ir tvarkomi 12 mėnesių. Pasibaigus šiam laikotarpiui, jūsų asmens duomenys bus ištrinti.

Kai tik jums bus pasiūlytas „novotegra GmbH“ darbo pasiūlymas ir jūs sutiksite būti įtrauktas į susijusią paraiškų teikimo procedūrą, jūsų duomenys bus perduoti atitinkamai įmonei. Jūsų asmens duomenims taikomas 6 mėnesių saugojimo laikotarpis po paraiškos pateikimo procedūros pabaigos. Jei paraiškos teikimo proceso metu jūsų neįdarbinome arba nesutikote būti įtraukti į paraiškos teikimo procesą, jūsų duomenys bus perkelti atgal į mūsų kandidatų fondą arba apskritai neišimti. Abiem atvejais jūsų asmens duomenys bus saugomi 12 mėnesių, skaičiuojant nuo pirminės įrašymo datos į kandidatų sąrašą, o paskui ištrinami.

Bet kuriuo metu galite atšaukti savo duomenų saugojimą mūsų kandidatų sąraše. Tuomet taikomas įprastas 6 mėnesių saugojimo laikotarpis. Rankiniu būdu ištrinti jūsų duomenų nepasibaigus įprastam saugojimo laikotarpiui neįmanoma.

 

9.  Komunikacija el. paštu

Atkreipkite dėmesį, kad neužšifruotų el. laiškų siuntimas laikytinas nesaugiu, nes neįgalioti asmenys gali susipažinti su el. laiško turiniu ir galbūt juo manipuliuoti. Todėl patariame bendraujant su mumis nesiųsti neskelbtinų duomenų el. paštu. Kaip pareiškėjas naudokitės mūsų pareiškėjų portalu, nes į jį bus saugiai perkelti jūsų paraiškos dokumentai. Jei kada nors prireiktų neskelbtinus duomenis siųsti el. paštu, naudokite turinio šifravimo parinktį.

 

10. Kokie duomenys renkami lankantis šioje svetainėje?

10.1. Bendra informacija apie slapukų naudojimą
„novotegra“ savo interneto svetainėje naudoja vadinamuosius slapukus ir pikselius (toliau – „slapukai“). Tai nedideli teksto arba vaizdo failai, kuriuos naršyklė patalpina jūsų galutiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ar pan.), kad būtų išsaugota tam tikra informacija, kai šiuo įrenginiu lankotės mūsų svetainėje. Slapukus priima jūsų žiniatinklio naršyklė ir jie skirti jūsų įrenginiui identifikuoti.

Naudojame slapukus, kad mūsų svetainė būtų patogi naudoti. Atpažįstamas tik jūsų galutiniame įrenginyje esantis slapukas. Asmens duomenys bus saugomi tik gavus aiškų sutikimą arba jei to būtinai reikia norint naudotis paslaugomis, kuriomis pasinaudojote. 

Kai kurie slapukai lieka saugomi jūsų galiniame įrenginyje tol, kol juos ištrinate. Jie leidžia mums atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu. Jei to nenorite, galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji informuotų jus apie slapukų nustatymą ir jūs tai leistumėte tik atskirais atvejais. Jei slapukai išjungiami, mūsų svetainės funkcionalumas gali būti ribotas.

Toliau pateikiamas „novotegra“ svetainėje naudojamų slapukų apimties ir funkcijų paaiškinimas:

a. Funkciniai slapukai
Naudojant vadinamuosius funkcinius slapukus išsaugoma jau pateikta informacija (pvz., naudotojo vardas, pasirinkta kalba arba vieta, kurioje esate) ir naudotojui siūlomos geresnės ir labiau pritaikytos funkcijos. Šie slapukai taip pat leidžia atlikti prašomas funkcijas, pavyzdžiui, atkurti vaizdo įrašus. Renkami anoniminiai duomenys, jūsų judėjimas kitose svetainėse nėra stebimas.

b. Parinkčių slapukai 
Parinkčių slapukai leidžia svetainei įsiminti informaciją, kuri turi įtakos svetainės elgsenai ar išvaizdai, pvz., jūsų pageidaujamą kalbą ar regioną, kuriame esate. 

c. Analitiniai slapukai
Šie slapukai padeda mums rinkti informaciją apie tai, kaip naudojama mūsų svetainė, pavyzdžiui, lankytojų skaičių ir srauto vietą. Šie duomenys padeda įvertinti mūsų svetainės našumą ir ją tobulinti. Analitiniai slapukai leidžia mums išsiaiškinti, koks turinys sulaukia daugiausiai ir mažiausiai peržiūrų, ar pasitaiko pranešimų apie klaidas ir kaip naudotojas naršo mūsų svetainėje. Surinkti duomenys yra apibendrinti, todėl lieka anonimiški. Naudotojas neidentifikuojamas. Šiuos slapukus naudojame tik tam, kad nuolat gerintume „novotegra“ svetainių veikimą ir su tuo susijusią naudotojų patirtį. Jei nesutinkate, kad būtų anonimiškai renkama jūsų naudojimo elgsena, galite užkirsti tam kelią išjungdami slapukus savo naršyklėje.

d. Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai naudojami tam, kad naudotojui būtų rodomi atitinkami ir jo interesus atitinkantys skelbimai. Jie taip pat naudojami konkrečių kampanijų veiksmingumui įvertinti. Šių tipų slapukai atpažįsta, ar buvo apsilankyta svetainėje, ar ne. Ši informacija gali būti perduota trečiosioms šalims. Slapukai, kuriais siekiama pagerinti tikslinę atranką ir reklamą, dažnai yra susiję su trečiųjų šalių svetainių funkcijomis.

 

10.2. Konkrečiai naudojami slapukai
Konkretūs slapukai, naudojami kiekvienoje „novotera“ svetainėje, jie yra aprašyti toje svetainėje. Nuoroda į aprašymą „Svetainės duomenų stebėjimas ir atsisakymas“ pateikiama kiekvienos svetainės poraštėje. Čia taip pat rasite nuorodas, kaip atsisakyti slapukų patvirtinimo.

 

11. Ar asmens duomenys perduodami į trečiąją šalį?

Duomenys į trečiąsias šalis perduodami kiekvienu konkrečiu atveju atskirai ir tik remiantis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, standartinėmis sutarčių sąlygomis, tinkamomis apsaugos priemonėmis arba jūsų aiškiu sutikimu.

 

12. Kokias turiu duomenų apsaugos teises?

Turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją, ištaisyti, ištrinti ar apriboti savo saugomų duomenų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir pateikti skundą pagal duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus. 

Teisė į informaciją
Galite iš mūsų paprašyti informacijos apie tai, ar tvarkome jūsų duomenis ir kokiu mastu.

Teisė į ištaisymą
Jei tvarkome neišsamius ar neteisingus jūsų duomenis, bet kuriuo metu galite paprašyti, kad juos ištaisytume ar papildytume.

Teisė į ištrynimą
Galite reikalauti, kad ištrintume jūsų duomenis, jei juos tvarkome neteisėtai arba jei duomenų tvarkymas neproporcingai pažeidžia jūsų teisėtus apsaugos interesus. Atkreipkite dėmesį, kad gali būti priežasčių, trukdančių nedelsiant ištrinti duomenis, pvz., esant teisiškai reglamentuojamiems saugojimo įpareigojimams.
Nepriklausomai nuo to, ar pasinaudosite teise ištrinti duomenis, mes nedelsdami ir visiškai ištrinsime jūsų duomenis, jei teisės aktuose ar įstatymuose nenustatytas priešingas saugojimo laikotarpis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Galite prašyti, kad apribotume jūsų duomenų tvarkymą, jei

 • ginčijate duomenų tikslumą tam tikram laikotarpiui, kad galėtume patikrinti duomenų tikslumą.
 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs atsisakote juos ištrinti ir prašote apriboti duomenų naudojimą,
 • duomenys mums nebereikalingi numatytam tikslui, bet jums vis dar reikalingi teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, arba
 • jei prieštaravote duomenų tvarkymui.

Teisė į duomenų perkeliamumą 
Galite prašyti, kad mes pateiktume jums duomenis, kuriuos mums pateikėte, struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir kad jūs galėtumėte perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui be mūsų kliūčių, jei

 • mes tvarkome tokius duomenis remdamiesi jūsų duotu sutikimu, kuris gali būti atšauktas, arba vykdydami tarp mūsų sudarytą sutartį; ir
 • jei šie duomenys tvarkomi naudojant automatizuotus procesus.

Jei techniškai įmanoma, galite paprašyti, kad jūsų duomenis tiesiogiai perduotume kitam duomenų valdytojui.

Teisė prieštarauti
Jei jūsų duomenis tvarkome dėl teisėto intereso, bet kuriuo metu galite nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu dėl priežasčių, atsirandančių dėl jūsų konkrečios situacijos; tai taip pat taikoma šiomis nuostatomis grindžiamam profiliavimui. Tuomet jūsų duomenų nebetvarkysime, nebent įrodysime įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba duomenis tvarkysime siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Bet kuriuo metu galite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės reklamos tikslais, nenurodydami priežasčių.

Apeliacijos teisė
Jei manote, kad tvarkydami jūsų duomenis pažeidžiame Vokietijos arba Europos duomenų apsaugos įstatymus, susisiekite su mumis, kad galėtume išsiaiškinti visus klausimus. Žinoma, taip pat turite teisę kreiptis į už „novotegra GmbH“ atsakingą priežiūros instituciją - Badeno-Viurtembergo žemės duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisarą.

Jei norite mums pareikšti bet kurią iš minėtų teisių, kreipkitės į asmenį, nurodytą 1 punkte. Kilus abejonių, galime paprašyti papildomos informacijos jūsų tapatybei patvirtinti.

 

13. Ar privalau pateikti duomenis?

Jūsų duomenis tvarkyti būtina, kad būtų sudaryta arba įvykdyta su mumis sudaryta sutartis. Jei šių duomenų mums nepateiksite, paprastai turėsime atsisakyti sudaryti sutartį ar įvykdyti užsakymą arba nebegalėsime vykdyti esamos sutarties ir dėl to turėsime ją nutraukti. Tačiau jūs neprivalote duoti sutikimo tvarkyti duomenis, kurie nėra svarbūs sutarčiai vykdyti arba kurių tvarkyti nereikalaujama pagal įstatymus.

Contact