novotegra GmbH andmekaitseteave


Seis: juuli 2021

Teie isikuandmete kaitse on meile eriti oluline. Seetõttu töötleme meie, novotegra GmbH, teie isikuandmeid (lühidalt „andmed“) üksnes seaduses sätestatud alusel. Andmekaitsedeklaratsiooniga soovime teid teavitada teie andmete töötlemisest meie ettevõttes ning andmekaitsenõuetest ja õigustest, millele teil on õigus Euroopa andmekaitse määruse (EU GDPR) tähenduses. 

 

1.  Kes vastutab andmete töötlemise eest ja kellega saab ühendust võtta?

Vastutab novotegra GmbH, Eisenbahnstraße 150, 72072 Tübingen, e-post: info(at)novotegra.com, tel: +49 7071 98987-0.
novotegra GmbH andmekaitsespetsialistiga saab ühendust ülaltoodud aadressil või e-posti aadressil datenschutzbeauftragter(at)baywa.de.

 

2.  Milliseid andmeid töödeldakse ja millistest allikatest need andmed pärinevad?

Me töötleme andmeid, mis me saame teilt äritegevuse alustamise ja suhte loomiseks. Lisaks töötleme andmeid, mida oleme lubatult saanud krediidiagentuuridelt, võlausaldajate kaitse ühingutelt, avalikult kättesaadavatest allikatest (nt äriregister, ühingute register, kinnistusraamat, meedia) ja teistelt ettevõtetelt, kellega meil on püsiv ärisuhe.

Isikuandmed hõlmavad:

teie põhi-/kontaktiandmed, näiteks:

eraklient: ees- ja perekonnanimi, aadress, kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber, faks), sünniaeg, andmed esitatud isikut tõendavast dokumendist (ID-kaardi koopia), pangaandmed
ettevõtte kliendina või tarnijana: nende seaduslike esindajate nimetamine, ettevõtte nimi, äriregistri number, käibemaksukohustuslase number, ettevõtte number, aadress, kontaktisiku kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, faks), pangaandmed
Töötleme ka järgmisi muid isikuandmeid:

teave meie ärisuhte olemuse ja sisu kohta, näiteks lepinguandmed, tellimuse andmed, käibe- ja dokumendiandmed, kliendi ja tarnija ajalugu, konsultatsioonidokumendid, mootorsõiduki andmed,
teave teie finantsseisundi kohta (nt krediidireitingu andmed),
reklaami- ja müügiandmed,
dokumentatsiooniandmed (nt nõustamisprotokollid), pildiandmed,
andmed teie elektroonilisest suhtlusest novotegra GmbH-ga (nt IP-aadress, sisselogimisandmed), 
muud andmed, mida oleme teilt saanud meie ärisuhte käigus (nt kliendivestluste käigus),
andmed, mida me ise genereerime nii põhi-/kontaktiandmetest kui ka muudest andmetest, näiteks klientide nõudluse ja kliendipotentsiaali analüüside abil.
Teie nõusoleku deklaratsiooni dokumenteerimine, et saada nt uudiskirju.
Videovalvesüsteemide pildiandmed
Avalikel üritustel tehtud fotod
 

3.  Mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel andmeid töödeldakse?

Me töötleme teie andmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja BDSG 2018 sätete kehtivale versioonile: 

(eel)lepinguliste kohustuste täitmiseks (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt b):

teie andmeid töödeldakse meie kaupade ja teenuste müügiks ja levitamiseks, hangete ja logistika eesmärgil ning tarnijate ja klientide haldamiseks ja analüüsimiseks. Andmeid töödeldakse eelkõige äritegevuse algatamisel ja teiega lepingute sõlmimisel, näiteks järgmistel juhtudel:

kliendikonto või tarnijakonto loomine ja haldamine
tellimuste kohaletoimetamine
kliendikaartide säilitamine
osalemine loosimises 
teabe saatmine, nt kataloogi tellimine
juriidiliste kohustuste täitmiseks (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt c):

Teie andmete töötlemine on vajalik erinevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, nt Saksamaa äriseadustiku või maksuseadustiku, rahapesu käsitlevate eeskirjade, tootespetsiifiliste eeskirjade, näiteks ohtlike ainete määruse, täitmiseks.

õigustatud huvide kaitseks (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt f):

huvide tasakaalustamise alusel võib andmete töötlemine toimuda ka pärast lepingu tegelikku täitmist, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve. Andmete töötlemine õigustatud huvide kaitsmise eesmärgil toimub näiteks järgmistel juhtudel:

konsulteerimine ja andmevahetus krediidiagentuuride ja võlausaldajate kaitseühingutega krediidivõimelisuse andmete kindlaksmääramiseks ning kogu kontserni hõlmava krediidivõimelisuse andmebaasi haldamine, et teha kindlaks ühiste klientide finantsriskid; 
reklaam või turundus; 
meetmed äri juhtimiseks ning oma toodete ja teenuste arendamiseks;
kogu kontserni hõlmava kliendiandmebaasi haldamine, et parandada klienditeenindust;
meetmed, mis kaitsevad novotegra GmbH tegevuskohti lepingu- või seadusevastase käitumise eest, nt juurdepääsukontroll, videovalve; 
seoses kohtulikku süüdistuse esitamisega;
teie nõusoleku raames (GDPR artikli 6 lõige 1 punkt a):

kui olete andnud meile nõusoleku oma andmete töötlemiseks, toimub töötlemine vastavalt nõusolekuavalduses kokkulepitud eesmärkidele ja ulatuses. Antud nõusoleku, nt meie uudiskirja saamiseks, võib igal ajal tulevikuks tühistada. Selleks võtke palun ühendust punktis 1 nimetatud isikuga.

 

4.  Isikuandmete töötlemine reklaami eesmärgil

Kasutame teie andmeid ka selleks, et suhelda teiega teie tellimuste, konkreetsete toodete või turunduskampaaniate kohta ning soovitada teile huvipakkuvaid tooteid või teenuseid. 
Te võite igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamisele reklaami eesmärgil, kas tervikuna või üksikute meetmete puhul. novotegra GmbH poolt on see vastuväide teile tasuta. Selleks võtke palun ühendust punktis 1 nimetatud isikuga.  

Tootesoovitused e-posti teel
novotegra GmbH-l on õigus vastavalt UWG § 7 lõike 3 õiguslikele tingimustele kasutada e-posti aadressi, mille olete meile toote või teenuse tellimisel andnud, oma samalaadsete kaupade või teenuste otsereklaamimiseks. Saate neid tootesoovitusi meilt sõltumata sellest, kas olete uudiskirja tellinud.

Kui te ei soovi enam meilt e-kirja teel tootesoovitusi saada, võite igal ajal keelduda oma aadressi kasutamisest sel eesmärgil, ilma et teile tekiksid muud kulud kui põhitariifi kohased edastuskulud. Selleks võtke palun ühendust punktis 1 nimetatud isikuga. Loomulikult on igas e-kirjas alati lisatud tellimusest loobumise link. 

Uudiskiri
Uudiskirja saatmiseks kasutame nn topeltnõusoleku menetlust, st saadame teile uudiskirja e-posti teel ainult siis, kui olete eelnevalt selgesõnaliselt kinnitanud, et soovite uudiskirjateenuse aktiveerimist. Seejärel saadame teile teavitusmeili ja palume teil kinnitada, et soovite saada meie uudiskirja, klõpsates selles e-kirjas sisalduval lingil. 
Kui te ei soovi meilt hiljem enam uudiskirju saada, võite igal ajal esitada selle kohta vastuväite, ilma et teile tekiksid muud kulud kui põhitariifide kohased edastuskulud. Selleks piisab kirjalikust teavitusest punktis 1 nimetatud kontaktisikule. Loomulikult leiate igast uudiskirjast ka tellimuse tühistamise lingi.

 

5.  Krediidivõimelisuse teabe töötlemine

Andmete edastamine krediidivõimelisuse hindamise asutusele SCHUFA
novotegra GmbH edastab teiega sõlmitud lepinguliste suhete raames kogutud isikuandmed, mis puudutavad selliste ärisuhete kohaldamist, rakendamist ja lõpetamist, samuti andmed lepinguga vastuolus oleva käitumise või pettuse kohta SCHUFA Holding AG-le, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Nende edastuste õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b ja artikli 6 lõike 1 punkt f. GDPR artikli 6 lõike 1 punktil f põhinev edastamine võib toimuda ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik novotegra GmbH või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitsmiseks ning ei kaalu üles andmesubjekti huve või põhiõigusi ja -vabadusi, mis nõuavad isikuandmete kaitset. Andmevahetus SCHUFAga teenib ka klientide krediidivõimelisuse kontrollimisega seotud juriidiliste kohustuste täitmist (Saksamaa tsiviilseadustiku § 505a ja 506). SCHUFA töötleb saadud andmeid ja kasutab neid ka profiilide koostamiseks (scoring), et anda oma lepingupartneritele Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis ning vajaduse korral muudes kolmandates riikides (kui Euroopa Komisjon on langetanud nende kohta sobivusotsuse) teavet muu hulgas füüsiliste isikute krediidivõimelisuse hindamise kohta. Üksikasjalikumat teavet SCHUFA tegevuse kohta võib leida SCHUFA teabelehest vastavalt artiklile. 14 GDPR või saab vaadata internetis aadressil www.schufa.de/datenschutz.

Andmete edastamine teistele krediidiasutustele
novotegra GmbH kasutab krediidivõimelisuse teabe saamiseks ka järgmisi krediidiasutusi, kui selleks on õigustatud huvi: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Viin, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau.
 
Kogu kontserni hõlmava krediidivõimelisuse andmebaasi haldamine
Kui me oleme saanud teie kohta krediidivõimelisuse andmeid seadusliku lubatavuse piires (nt krediidiagentuurilt), salvestame need süsteemis, millele on juurdepääs novotegra krediidihalduses osalevatel kontserni ettevõtetel. Selle eesmärk on hõlbustada ühiste klientide jaoks tehingu töötlemist ja tuvastada finantsriskid. Krediidivõimekuse andmebaasile pääseb ligi ainult siis, kui vastaval kontserni ettevõttel on õigustatud huvi.

 

6.  Kes saab minu andmeid?

Kui me kasutame teenusepakkujat volitatud töötlemise tähenduses, jääme me ikkagi vastutavaks teie andmete kaitse eest. Kõik tellimuste töötlejad on lepinguliselt kohustatud teie andmeid konfidentsiaalselt käitlema ja töötlema neid ainult teenuse osutamise raames. Meie poolt tellitud tellimuste töötlejad saavad teie andmeid niivõrd, kuivõrd nad vajavad neid andmeid oma vastava teenuse osutamiseks. Need on näiteks IT-teenuste pakkujad, keda me vajame oma IT-süsteemi toimimiseks ja turvalisuse tagamiseks, samuti reklaami- ja aadressiavaldajad meie enda reklaamikampaaniate jaoks.

Teie andmeid töödeldakse BayWa r.e. ja selle tütarettevõtete, sealhulgas novotegra GmbH kliendiandmebaasides. Need kliendiandmebaasid toetavad olemasolevate kliendiandmete kvaliteedi parandamist (duplikaatide eemaldamine, kolinud/surnud märked, aadressi parandamine) ja võimaldavad rikastada andmeid avalikest allikatest pärinevate andmetega. Need andmed tehakse kättesaadavaks BayWa kontserni ettevõtetele, kes osalevad BayWa kliendiandmebaasis (osalevad ettevõtted), ning neid saab kasutada personaliseeritud otseturunduskampaaniate (nt uudiskirjad), sihipärase internetiturunduse ja isikupärastatud veebipoe kujunduse jaoks.

Kliendiandmebaasi kaudu peaksid osalevad ettevõtted, kes hoolitsevad samade klientide eest, saama kasutada nende klientide kohta käivat teavet kõikides organisatsioonides. Selle lähenemisviisi eesmärk on pakkuda klientidele alati kõige aja- ja asjakohasemat teavet. Selline kliendi huvide töötlemine kujutab endast profiilide koostamist DS-GVO art. 4 järgi; automaatset otsustamist ei toimi. Kliendiandmeid säilitatakse eraldi iga ettevõtte kohta eraldi, kusjuures BayWa AG tegutseb üksikute osalevate ettevõtete jaoks teenusepakkujana.

Ülevaade BayWa AG kontserni kuuluvatest ettevõtetest on leitav alljärgneva lingi alt: www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften/

Kui pakkumine tehakse/müüakse tootja portaalide kaudu, töödeldakse teie esitatud andmeid otse tootja portaalis. 

Õigusliku kohustuse korral ja kohtumenetluste raames võivad teie andmeid saada ametiasutused ja kohtud ning välisaudiitorid.

Lisaks võivad teie andmeid lepingu algatamise ja täitmise eesmärgil saada kindlustusseltsid, pangad, krediidiasutused ja teenusepakkujad ning projektide müügi puhul ka investorid.

 

7.  Kui kaua minu andmeid hoitakse?

Me töötleme teie andmeid kuni ärisuhte lõpuni või kuni kohaldatavate garantii-, garantii-, aegumis- ja seadusjärgsete säilitustähtaegade (näiteks Saksa äriseadustiku või Saksa maksuseadustiku alusel) lõppemiseni; lisaks sellele kuni selliste kohtuvaidluste lõpuni, mille puhul andmeid on vaja kasutada tõendusmaterjalina. 

Videovalve puhul kustutatakse pildiandmed tavaliselt 7 päeva pärast.

 

8.  Töölekandideerija andmete töötlemine

Kui saadate meile oma avalduse novotegra tööportaali kaudu, säilitame teie isikuandmeid turvalises töökeskkonnas, et kaitsta neid kadumise või väärkasutuse eest. Teie andmete töötlemise eest vastutab vastav BayWa r.e. grupi ettevõte, kuhu te kandideerite meie töökandidaatite haldamise süsteemi raames. Selle ettevõtte kontaktandmed leiate töökuulutusest novotegra tööportaalis.

 

8.1. Milliseid andmeid töödeldakse ja millistest allikatest need andmed pärinevad? 

Kandideerimise käigus töötleme eelkõige järgmisi isikuandmete kategooriaid:

põhiandmed (nt nimi, sünniaeg, kodakondsus, elukoht);
dokumendid (nt tunnistused, tõendid, elulookirjeldused);
hariduse ajalugu (nt andmed (kõrg)koolihariduse, kutsekvalifikatsiooni kohta);
arveldusandmed (nt pangaandmed kandideerimiskulude hüvitamiseks);
sideandmed (nt e-post, telefon);
IT-süsteemide kasutamisest tulenevad logiandmed.
Üksikutel juhtudel võivad töödeldavad andmed sisaldada ka isikuandmete eriliike vastavalt artikli 9 lõikele 1 Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR), näiteks andmed tervisliku seisundi, usulise või ametiühingusse kuulumise kohta, kui te esitate need meile oma avalduse raames.

 

8.2. Mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel minu andmeid töödeldakse? 

Me töötleme teie isikuandmeid kooskõlas GDPRi, riiklike andmekaitseseaduste ja muude kohaldatavate riiklike seadustega.

Andmete töötlemise eesmärk on viia läbi kandideerimismenetlus, algatada ja luua töösuhe ettevõttega novotegra GmbH, kuhu te olete kandideerinud.

Kandideerimismenetluse rakendamise õiguslik alus on artikkel 6 lõige 1 punkt 1 b GDPRis koos asjaomase siseriikliku määrusega, mis käsitleb lepingueelsete meetmete rakendamist töösuhte loomiseks. Saksamaal on seadusandja, täiendades artikli 6 lõiget 1 punkti 1 b GDPRis välja andnud § 26 BDSG – andmetöötlus tööhõive eesmärgil.

Kuivõrd töödeldakse isikuandmete eriliike, siis toimub see vastavalt artiklile 9 punkt 2 b GDPR. Kui ametikoht, millele te olete kandideerinud, nõuab terviseandmete töötlemist teie töövõime hindamiseks, toimub see GDPRi artikli 9 lõike 2 punkti h põhjal koos asjakohase siseriikliku määrusega.

 

8.3. Kuidas toimub kandideerimine?

Saate kandideerida otse meie novotegra tööportaalis avaldatud töökuulutuse kaudu, sisestades oma andmed kuulutatud ametikoha kandideerimisvormile. Lisaks käsitsi sisestamisele on teil võimalus kanda teatud põhiandmed oma XING- või LinkedIn-profiilist ning CV sõelumise abil kandideerimisvormi.

Hoiame teid e-posti teel kursis teie kandideerimise menetlemise seisuga. Kandideerimisprotsessi raames võime küsida, kas saame edastada teie kandideerimisdokumente teistele teie profiilile vastavatele töökuulutustele – võimalik, et ka teistes BayWa r.e. grupis – või lisada nad meie kandidaatide hulka.

Kui olete saatnud meile omaalgatusliku avalduse novotegra tööportaali kaudu, võime küsida, kas saame edastada teie kandideerimisdokumente teie profiilile vastavatele vabadele töökohtadele BayWa r.e. grupis. Kui teie kvalifikatsioonile või soovidele vastavat ametikohta ei ole avalduse esitamise ajal olemas, lisame teid vajadusel pärast eelnevat konsulteerimist teiega oma kandidaatide nimekirja.

Paberkandjal või e-posti teel esitatud avaldusi ei võeta vastu, viidates meie novotegra tööportaali kaudu toimuvale kandideerimisprotsessile. Andmeid ei edastata töölekandideerijate haldussüsteemi. Seetõttu hävitatakse paberkandjal kandideerimised kohe vastavalt andmekaitse-eeskirjadele; e-posti teel esitatud kandideerimised kustutatakse kohe. Erandiks on kandideerimise saamine paberkandjal või e-posti teel eriliste olude tõttu (nt tutvumine messil). Siis imporditakse teie andmed töölekandideerijate haldussüsteemi. Eespool kirjeldatud protsess kehtib ka seda tüüpi kandideerimiste puhul.

 

8.4. Kes saab minu andmeid? 

novotegra GmbH-siseselt on teie isikuandmetele eespool nimetatud eesmärkidel juurdepääs ainult selle eest vastutavatel isikutel ja kandideerimise menetlemisega seotud osakondadel (nt juhendajad, personaliosakond, erialaosakond, töötajate esindajad). Kui kandideerimisprotsessis osalevad isikud kuuluvad teise novotegra GmbH ettevõttesse, võidakse teie andmed üksikjuhtudel edastada vastavatele isikutele. 

Kasutame teenusepakkujaid oma lepinguliste ja õiguslike kohustuste täitmiseks. Oleme sõlminud nende teenusepakkujatega andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt nõutavad lepingud, kui nad töötlevad isikuandmeid meie nimel. Kandidaatide haldamiseks kasutame rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, tarkvaralahendust, mis tegutseb meie jaoks lepingulise andmete töötlejana.

 

8.5. Kas isikuandmeid edastatakse kolmandasse riiki? 

Juhul, kui kandidatuur esitatakse ettevõtte novotegra GmbH väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvale ettevõttele, toimub andmete edastamine GDPRi artikli 49 lõike 1 punkti b alusel, välja arvatud juhul, kui on olemas muud piisavad andmekaitsemeetmed.

Meie kasutatava kandideerimisplatvormi rexx systems GmbH andmekeskus asub Saksamaal.

 

8.6. Kui kaua minu andmeid hoitakse? 

Me peame teie andmeid säilitama 6 kuuks, et täita kandideerimiseks vajalikke õigusnõudeid ning vastata teie kandideerimisega ja/või selle tagasilükkamisega seotud küsimustele. 

6 kuud pärast kandideerimise lõpetamist, st pärast seda, kui olete saanud meilt kandideerimise kinnitamise või tagasilükkamise, kustutatakse teie isikuandmed. Statistika jaoks luuakse anonüümsed kandideerimise üldandmed.

Kui olete nõustunud meie kandidaatide reservi lisamisega, säilitatakse ja töödeldakse teie andmeid seal 12 kuud. Pärast seda ajavahemikku teie isikuandmed kustutatakse.

Niipea, kui teile on tehtud novotegra GmbH tööpakkumine ja te olete nõustunud sellega seotud kandideerimisprotsessis osalema, edastatakse teie andmed vastavale ettevõttele. Teie isikuandmete säilitamisperiood on 6 kuud pärast kandideerimise menetlemise lõpetamist. Kui kandideerimisprotsessi tulemusena ei võetud teid tööle või kui te ei nõustunud kandideerimisprotsessis osalemisega, kantakse teie andmed tagasi meie kandidaatide reservi või neid ei ole sealt eemaldatudki. Mõlemal juhul säilitatakse teie isikuandmeid 12 kuu jooksul alates algse koondamise salvestamise kuupäevast ja seejärel kustutatakse.

Võite igal ajal tühistada oma andmete säilitamise meie kandidaatide kogus. Sel juhul kehtib tavapärane 6 kuu pikkune säilitamisperiood. Teie andmeid ei ole võimalik käsitsi kustutada enne tavapärase säilitamisperioodi lõppu.

 

9.  Teabevahetus e-posti teel

Pange tähele, et krüptimata e-kirjade saatmine on ebaturvaline, kuna volitamata isikud võivad e-kirja sisu näha ja sellega võib-olla manipuleerida. Seetõttu soovitame teil meiega suheldes mitte saata tundlikke andmeid e-posti teel. Kandidaadina kasutage palun meie kandideerimisportaali, sest teie kandideerimisdokumendid edastatakse sinna turvaliselt. Kui kunagi peaks olema vaja saata tundlikke andmeid e-posti teel, palume kasutada sisukrüptimise võimalust.

 

10. Milliseid andmeid kogutakse selle veebisaidi külastamisel?

10.1. Üldine teave küpsiste kasutamise kohta
novotegra kasutab oma veebisaidil nn küpsiseid ja piksleid (edaspidi koondmõiste „küpsised“). Need on väikesed teksti- või pildifailid, mille teie veebilehitseja paigutab teie lõppseadmesse (arvutisse, tahvelarvutisse, nutitelefoni vms), et salvestada teatud teavet, kui kasutate meie veebisaiti selle seadmega. Teie veebilehitseja aktsepteerib küpsiseid, mis on mõeldud teie seadme tuvastamiseks.

Kasutame küpsiseid, et meie veebisaiti oleks parem kasutada. Tuvastatakse ainult teie lõppseadmes olev küpsis. Isikuandmeid säilitatakse ainult siis, kui selleks on antud selgesõnaline nõusolek või kui see on tingimata vajalik teie poolt kasutatud teenuste kasutamiseks. 

Mõned küpsised jäävad teie lõppseadmesse salvestatuks, kuni te need kustutate. Need võimaldavad meil teie brauserit järgmisel külastusel uuesti ära tunda. Kui te seda ei soovi, võite seadistada oma brauseri nii, et see teavitab teid küpsiste seadmisest ja te lubate seda ainult üksikjuhtudel. Küpsiste inaktiveerimise korral võib meie veebisaidi toimimine olla piiratud.

Järgnevalt on esitatud selgitus novotegra veebisaidil kasutatavate küpsiste ulatuse ja funktsionaalsuse kohta.

a. Funktsionaalsed küpsised
Niinimetatud funktsionaalsete küpsiste abil salvestatakse juba esitatud teave (nt kasutajanimi, keele valik või teie asukoht) ning kasutajale pakutakse paremaid ja isikupärasemaid funktsioone. Seda tüüpi küpsised võimaldavad ka soovitud funktsioone, näiteks videote esitamist. Andmeid kogutakse anonüümselt, teie liikumist teistel veebisaitidel ei jälgita.

b. Eelistuste küpsised 
Eelistuste küpsised võimaldavad veebisaidil meelde jätta teavet, mis mõjutab veebisaidi käitumist või välimust, näiteks teie eelistatud keelt või piirkonda, kus te viibite. 

c. Analüütilised küpsised
Need küpsised aitavad meil koguda teavet selle kohta, kuidas meie veebisaiti kasutatakse, näiteks külastajate arvu ja liikluse päritolu kohta. Need andmed aitavad meil mõõta meie veebisaidi tulemuslikkust ja teha parandusi. Analüütilised küpsised võimaldavad meil välja selgitada, millist sisu vaadatakse kõige rohkem ja millist kõige vähem, kas esineb veateateid ja kuidas kasutaja meie veebisaidil navigeerib. Kogutud andmed on koondatud ja seega anonüümsed. Kasutajat ei ole tuvastatud. Me kasutame neid küpsiseid ainult selleks, et pidevalt tõhustada novotegra veebisaitide toimimist ja sellega seotud kasutajakogemust. Kui te ei ole nõus teie kasutuskäitumise anonüümse kogumisega, saate seda takistada, lülitades küpsised oma brauseris välja.

d. Turundusküpsised
Turundusküpsiseid kasutatakse selleks, et kuvada kasutajale asjakohaseid ja tema huvidele kohandatud reklaame. Lisaks kasutatakse neid ka konkreetsete kampaaniate tõhususe mõõtmiseks. Seda tüüpi küpsised tuvastavad, kas veebisaiti on külastatud või mitte. Seda teavet võib edastada kolmandatele isikutele. Küpsised, mille eesmärk on tõhustada sihtrühmade kõnetamist ja reklaami, on sageli seotud kolmandate osapoolte saidi funktsioonidega.

 

10.2. Konkreetselt kasutatavad küpsised
Igal novotera veebisaidil kasutatavad konkreetsed küpsised on kirjeldatud sellel veebisaidil. Iga veebisaidi jaluses on link „Veebisaidi andmete jälgimine ja loobumine“. Sealt leiate ka lingid küpsistest loobumiseks.

 

11. Kas isikuandmeid edastatakse kolmandasse riiki?

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse toimub iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja ainult Euroopa Komisjoni piisava kaitse otsuse, standardsete lepingutingimuste, asjakohaste kaitsemeetmete või teie selgesõnalise nõusoleku alusel.

 

12. Millised andmekaitseõigused mul on?

Teil on õigus saada igal ajal teavet, parandada, kustutada või piirata oma salvestatud andmete töötlemist, õigus esitada vastuväiteid töötlemisele ning õigus andmete ülekandmisele ja esitada kaebus vastavalt andmekaitsealaste õigusaktide nõuetele. 

Õigus teabele
Võite meilt küsida teavet selle kohta, kas ja millises ulatuses me teie andmeid töötleme.

Parandusõigus
Kui me töötleme teie andmeid, mis on ebatäielikud või ebaõiged, võite igal ajal nõuda nende parandamist või täiendamist.

Kustutamisõigus
Võite nõuda, et me kustutaksime teie andmed, kui me töötleme neid ebaseaduslikult või kui töötlemine kahjustab ebaproportsionaalselt teie õigustatud huve. Pange tähele, et võib esineda põhjuseid, mis takistavad andmete kohest kustutamist, nt seadusega reguleeritud säilitamiskohustuste puhul.
Sõltumata sellest, kas kasutate õigust nõuda kustutamist, kustutame teie andmed viivitamata ja täielikult, kui äriõiguslikest asjaoludest või seadusest tulenev säilitamisaeg ei takista seda.

Õigus töötlemist piirata
Te võite nõuda, et me piiraksime teie andmete töötlemist, kui

te vaidlustate andmete täpsuse sellise aja jooksul, mis võimaldab meil andmete täpsust kontrollida;
andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te keeldute andmete kustutamisest ja taotlete selle asemel andmete kasutamise piiramist;
me ei vaja andmeid enam ettenähtud eesmärgil, kuid teil on neid andmeid endiselt vaja õiguslike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks, või
olete esitanud andmete töötlemise vastuväite.
Andmete ülekandmise õigus 
Te võite nõuda, et me edastaksime teile meile esitatud andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning et te saaksite need andmed edastada teisele vastutavale töötlejale ilma meiepoolsete takistusteta, tingimusel et

me töötleme neid andmeid teie antud nõusoleku alusel, mille võite tagasi võtta, või meie vahelise lepingu täitmiseks; ja
see töötlemine toimub automatiseeritud menetluste abil.
Kui see on tehniliselt võimalik, võite taotleda, et edastaksime teie andmed otse teisele vastutavale töötlejale.

Vastuväidete esitamise õigus
Kui me töötleme teie andmeid õigustatud huvi tõttu, võite igal ajal esitada vastuväiteid selle andmetöötluse vastu teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel; see kehtib ka käesolevate sätete alusel toimuva profiilianalüüsi kohta. Seejärel ei töötle me teie andmeid enam, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks. Te võite igal ajal ja ilma põhjendusi esitamata esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele otsereklaami eesmärgil.

Kaebuse esitamise õigus
Kui olete arvamusel, et me rikume teie andmete töötlemisel Saksamaa või Euroopa andmekaitseseadusi, võtke meiega ühendust, et me saaksime kõik probleemid lahendada. Loomulikult on teil õigus võtta ühendust ka novotegra GmbH eest vastutava järelevalveasutusega, Baden-Württembergi andmekaitse ja teabevabaduse riigivolinikuga.

Kui soovite meie vastu mis tahes eespool nimetatud õigusi kasutada, palume võtta ühendust punktis 1 nimetatud isikuga. Kahtluse korral võime küsida lisateavet, et kinnitada teie isikusamasust.

 

13. Kas ma olen kohustatud andmeid esitama?

Teie andmete töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu sõlmimiseks või täitmiseks. Kui te ei esita meile neid andmeid, peame tavaliselt keelduma lepingu sõlmimisest või tellimuse täitmisest või ei saa enam olemasolevat lepingut täita ja peame selle seetõttu tühistama. Te ei ole siiski kohustatud andma nõusolekut andmete töötlemiseks, mis ei ole vajalikud lepingu täitmiseks või mida ei nõuta seadusega.

 

 

Contact