Информация за защита на данните на novotegra GmbH

Версия: Август 2023 г.

Защитата на Вашите лични данни е от особена важност за нас. Ето защо ние, novotegra GmbH, обработваме Вашите лични данни (накратко „данни“) изключително въз основа на законовите разпоредби. С декларацията за защита на личните данни искаме да Ви информираме за начина на обработване на Вашите данни в нашето дружество и за претенциите и правата за защита на личните данни, които Ви се полагат в пълен обхват по смисъла на Европейския общ регламент относно защитата на данните (EU DS-GVO). 

 

1.  Кой отговаря за обработката на данни и с кого можете да се свържете?

Отговорник е novotegra GmbH, Eisenbahnstraße 150, 72072 Tübingen, електронна поща: info(at)novotegra.com, телефон: +49 7071 98987-0.
С отговорника по защита на данните на novotegra GmbH можете да се свържете на горепосочения адрес или по електронна поща на data-protection-officer(at)baywa-re.com.

 

2.  Какви данни се обработват и от кои източници произхождат тези данни?

Обработваме данните, които получаваме от Вас, в процеса на започване на търговските си отношенията с Вас. Освен това обработваме данни, които сме получили по допустим начин от кредитни агенции, асоциации за защита на кредиторите, от публично достъпни източници (напр. търговски регистър, регистър на асоциациите, поземлен регистър, медии) и други дружества, с които имаме постоянни търговски отношения.

Личните данни включват:

Вашите основни данни/данни за връзка, като например:

като частен клиент: Име и фамилия, адрес, данни за връзка (напр. имейл адрес, телефонен номер, факс), дата на раждане, данни от представения документ за самоличност (копие от лична карта), банкови данни
като корпоративен клиент или доставчик: Наименование на законните им представители, име на фирмата, номер в търговския регистър, номер по ДДС, фирмен номер, адрес, данни за връзка с лицето за контакт (имейл адрес, телефонен номер, факс), банкови данни
Обработваме и следните други видове лични данни:

Информация за естеството и същността на нашите търговски взаимоотношения, като например данни по договори, данни за поръчки, данни за обороти и документи, история на клиентите и доставчиците, документи за консултации, данни за моторни превозни средства,
информация за финансовото ви състояние (напр. данни за кредитен рейтинг),
данни за реклама и продажби,
данни от документи (напр. протоколи за консултиране), данни от изображения,
данни от електронната Ви кореспонденция с novotegra GmbH (напр. IP адрес, данни за вход), 
други данни, които сме получили от Вас в хода на нашите бизнес взаимоотношения (напр. в разговори с клиенти),
данни, които сами генерираме от основни данни/данни за връзка, както и от други данни, например чрез анализи на търсенето и потенциала на клиентите.
Документацията за Вашата декларация за съгласие да получавате напр. бюлетини.
Изображения от системи за видеонаблюдение
Снимки, направени на публични събития
 

3.  За какви цели и на какво правно основание се обработват данните?

Ние обработваме Вашите данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (DS-GVO) и BDSG 2018, според актуалните им изменения: 

за изпълнение на (пред)договорни задължения (член 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД):

Вашите данни се обработват за продажбата и дистрибуцията на нашите стоки и услуги, за целите на снабдяването и логистиката, както и за управление и анализ на доставчиците и клиентите. Данните се обработват по-специално при започване на бизнес и изпълнение на договори с Вас, например в следните случаи:

 • Създаване и управление на клиентски акаунт или акаунт на доставчик
 • Доставка на поръчки
 • Поддържане на клиентски карти
 • Участие в томболи 

Изпращане на информация, напр. заявка за каталог
за изпълнение на законови задължения (чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД):

Обработването на Вашите данни се налага за целите на изпълнението на различни правни задължения, например от Германския търговски кодекс или Германския данъчен кодекс, разпоредбите за пране на пари, специфичните разпоредби за продуктите, като например Наредбата за опасните вещества.

за защита на законни интереси (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД):

За да се защитят нашите легитимни интереси или тези на трети страни, обработката на данни може да се извърши и извън действителното изпълнение на договора за целите на балансиране на интересите. Обработката на данни с цел защита на законни интереси се извършва например в следните случаи:

Консултации и обмен на данни с кредитни агенции и асоциации за защита на кредиторите с цел установяване на данни за кредитоспособността, както и поддържане на база данни за кредитоспособността в цялата Група с цел установяване на рисковете от финансово неизпълнение при общи клиенти; 
Реклама и маркетинг 
мерки за управление на бизнеса и по-нататъшно развитие на услугите и продуктите;
поддържане на база данни за клиентите в цялата група с цел подобряване на обслужването;
мерки за защита на обектите на novotegra GmbH от поведение в нарушение на договорни условия или законови изисквания, напр. контрол на достъпа, видеонаблюдение; 
в контекста на съдебно преследване.
в рамите на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД):

Ако сте ни дали съгласието си да обработваме Вашите данни, обработката ще се извършва в съответствие с целите и до степента, договорени в декларацията за съгласие. Даденото съгласие, например за получаване на нашия бюлетин, може да бъде оттеглено по всяко време с действие за в бъдеще. За тази цел се свържете с лицето, посочено в точка 1.

 

4.  Обработка на лични данни за рекламни цели

Ние използваме Вашите данни, за да комуникираме с Вас относно Вашите поръчки, конкретни продукти или маркетингови промоции, както и за да Ви препоръчваме продукти или услуги, които могат да представляват интерес за Вас. 
По всяко време можете да възразите срещу използването на личните Ви данни за рекламни цели, както като цяло, така и за отделни мерки. От страна на novotegra GmbH това възражение е безплатно за Вас. За тази цел се свържете с лицето, посочено в точка 1.  

Препоръки за продукти по електронна поща
novotegra GmbH има право, при законовите условия на чл. 7, ал. 3 от Закона за защита на личните данни, да използва адреса за електронна поща, който сте ни предоставили при поръчка на продукт или услуга, за директна реклама на свои собствени подобни стоки или услуги. Ще получавате такива продуктови препоръки от нас, независимо дали сте се абонирали за бюлетин.

Ако вече не желаете да получавате продуктови препоръки от нас по електронна поща, можете по всяко време да възразите срещу използването на адреса Ви за тази цел, без да поемате каквито и да било разходи, освен разходите за пренос съгласно основните тарифи. За тази цел се свържете с лицето, посочено в точка 1. Разбира се, във всеки имейл винаги има връзка за отписване. 

Бюлетин
За изпращането на бюлетина използваме т.нар. процедура на двойно съгласие, т.е. ще Ви изпратим бюлетин по електронна поща само ако преди това изрично сте потвърдили, че искате да активираме услугата за изпращане на бюлетини. След това ще Ви изпратим уведомителен имейл и ще Ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате нашия бюлетин, като щракнете върху връзката, съдържаща се в този имейл. 
Ако не желаете да получавате повече бюлетини от нас на по-късна дата, можете да откажете това по всяко време, без да понасяте каквито и да било разходи, освен разходите за пренос съгласно основните тарифи. За тази цел е достатъчно уведомление в текстова форма до лицето за контакт, посочено в точка 1. Разбира се, във всеки бюлетин ще намерите и връзка за отписване.

 

5.  Обработка на данни за кредитоспособността

Прехвърляне на данни към SCHUFA
novotegra GmbH предава лични данни, събрани в рамките на сключените с Вас договорни отношения относно прилагането, изпълнението и прекратяването на тези бизнес отношения, както и данни относно поведение, което не е в съответствие с договора, или измамно поведение, на SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Правното основание за тези прехвърляния е чл.6, ал.1, буква б) и чл.6, ал.1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Прехвърляне на данни въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД може да се извършва само доколкото това е необходимо за защита на законните интереси на novotegra GmbH или на трети страни и няма предимство пред интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които подлежат на защита на личните данни. Обменът на данни с SCHUFA служи и за изпълнение на законовите задължения за извършване на проверки на кредитоспособността на клиентите (§ 505а и 506 от Германския граждански кодекс). SCHUFA обработва получените данни и също така ги използва за целите на профилиране (точкуване), за да предостави на своите договорни партньори в Европейското икономическо пространство и в Швейцария и, когато е приложимо, в други трети държави (доколкото за тях има решение относно адекватността от Европейската комисия) информация, наред с другото, за оценка на кредитоспособността на физически лица. По-подробна информация за дейностите на SCHUFA може да бъде намерена в информационния лист на SCHUFA съгласно чл. 14 от ОРЗД или разгледана онлайн на адрес www.schufa.de/datenschutz.

Предаване на данни на други кредитни агенции
novotegra GmbH използва и следните кредитни агенции, за да получи информация за кредитоспособността при наличие на законен интерес: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wien, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau.
 
Поддържане на база данни за кредитоспособността на ниво група
Ако сме получили данни за Вашата кредитоспособност в рамките на законовата допустимост (напр. от кредитна агенция), ние ги съхраняваме в система, до която имат достъп дружествата от групата, участващи в управлението на кредити на novotegra. Целта е да се улесни обработката на трансакциите за съвместните клиенти и да се идентифицират рисковете от финансово неизпълнение. Достъпът до базата данни за кредитоспособност се осъществява само ако има оправдан интерес на съответното дружество от групата.

 

6.  Кой получава моите данни?

Дори да използваме доставчик на услуги в смисъла на поръчана обработка, ние продължаваме да носим отговорност за защитата на Вашите данни. Всички лица, обработващи поръчки, са задължени по договор да третират поверително Вашите данни и да ги обработват само в рамките на предоставената услуга. Упълномощените от нас лица, обработващи поръчки, получават Вашите данни, доколкото се нуждаят от тях за изпълнение на съответната услуга. Това са например доставчиците на ИТ услуги, от които се нуждаем за функционирането и сигурността на нашата ИТ система, както и издателите на реклами и обръщения за нашите собствени рекламни кампании.

Вашите данни ще бъдат обработвани в клиентските бази данни на BayWa r.e. и нейните дъщерни дружества, включително novotegra GmbH. Тези клиентски бази данни подпомагат подобряването на качеството на съществуващите данни за клиентите (изчистване на дубликати, индикатори за преместени/починали лица, корекция на адреси) и дават възможност за обогатяване с данни от публични източници. Тези данни се предоставят на дружествата от групата BayWa, които участват в базата данни на клиентите на BayWa (участващи дружества), и могат да бъдат използвани за персонализирани кампании за директен маркетинг (напр. бюлетини), за целеви онлайн маркетинг и персонализиран дизайн на онлайн магазини.

Чрез базата данни за клиентите фирмите, които обслужват едни и същи клиенти, трябва да могат да използват информация за тях в различни организации. Този подход има за цел да предостави на клиентите най-актуалната и подходяща информация по всяко време. Това обработване на интересите на клиентите представлява профилиране по смисъла на чл. 4 от ОРЗД; не се извършва автоматизирано вземане на решения. Данните за клиентите се съхраняват поотделно за всяко отделно дружество, като BayWa AG действа като доставчик на услуги за отделните участващи дружества.

Преглед на дружествата от групата на BayWa AG можете да намерите на следния линк: www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften/

В случай че офертата/продажбата се осъществява чрез портали на производители, предоставените от Вас данни ще бъдат обработени директно в портала на производителя. 

В случай на правно задължение и в контекста на съдебно преследване органите и съдилищата, както и външните одитори могат да бъдат получатели на Вашите данни.

Освен това, за целите на инициирането и изпълнението на договори, получатели на Вашите данни могат да бъдат застрахователни дружества, банки, кредитни агенции и доставчици на услуги, а в случай на продажба на проекти – и инвеститори.

 

7.  Колко дълго ще се съхраняват данните ми?

Обработваме Вашите данни до края на бизнес взаимоотношенията или до изтичането на приложимите гаранционни, обезпечителни, давностни и законови срокове за съхранение (като например от Германския търговски кодекс или Германския данъчен кодекс); освен това до края на всякакви правни спорове, в които данните са необходими като доказателство. 

При видеонаблюдението данните от изображенията обикновено се изтриват след 7 дни.

 

8.  Обработка на данни на кандидати за работа

Когато ни изпратите кандидатурата си чрез портала за работа на novotegra, ние съхраняваме Вашите лични данни в защитена работна среда, за да ги предпазим от загуба или злоупотреба. Съответното дружество от групата BayWa r.e., в което кандидатствате в рамките на нашата система за управление на кандидатите, отговаря за обработката на Вашите данни. Данните за връзка с това дружество можете да намерите в обявата за работа в портала за работа на novotegra.

 

8.1. Какви данни се обработват и от кои източници произхождат тези данни? 

В рамките на процеса на кандидатстване обработваме по-специално следните категории лични данни:

Основни данни (напр. име, дата на раждане, националност, адрес по местоживеене)
Документи (напр. сертификати, атестации, автобиографии)
История на образованието (напр. данни за (висше) образование, професионална квалификация)
Данни за фактуриране (напр. банкови данни за възстановяване на разходите по кандидатурата)
Данни за комуникация (напр. електронна поща, телефон)
Регистрационни данни, произтичащи от използването на ИТ системи
В отделни случаи обработваните данни могат да включват и специални категории лични данни съгласно чл. 9, ал. 1 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), като например данни за здравословното състояние, религиозна или синдикална принадлежност, ако ни ги предоставите като част от Вашата кандидатура.

 

8.2. За какви цели и на какво правно основание се обработват данните ми? 

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с ОРЗД, националните закони за защита на данните и други приложими национални закони.

Обработката на данните служи за провеждане на процедурата за кандидатстване, за започване и установяване на трудово правоотношение с дружеството novotegra GmbH, в което сте кандидатствали.

Правното основание за прилагане на процедурата за кандидатстване е чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД във връзка със съответния национален регламент за прилагане на преддоговорни мерки за установяване на трудово правоотношение. В Германия законодателят е приел разпоредбата на чл. 26 от Закона за защита на личните данни (BDSG) – Обработване на данни за целите на трудовото правоотношение – в допълнение към чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от Общия закон за защита на личните данни (ОРЗД).

Доколкото се обработват специални категории лични данни, това се извършва въз основа на чл. 9, ал. 2, буква б) от ОРЗД. Ако длъжността, за която сте кандидатствали, изисква обработване на здравни данни за оценка на Вашата пригодност за работа, това се извършва въз основа на чл. 9, ал. 2, буква з) от ОРЗД във връзка със съответната национална разпоредба.

 

8.3. Как протича процесът на кандидатстване?

Можете да кандидатствате директно по обява за работа, публикувана в нашия портал за работа на novotegra, като въведете данните си във формуляра за кандидатстване за обявената позиция. В допълнение към ръчното въвеждане имате възможност да прехвърлите определени основни данни от профила си в XING или LinkedIn, както и да използвате функцията „CV Parsing“ във формуляра за кандидатстване.

Ще Ви информираме за напредъка по обработката на Вашата кандидатура по електронната поща. В рамките на процеса на кандидатстване може да Ви помолим да препратим документите Ви за кандидатстване към други свободни работни места, отговарящи на Вашия профил – евентуално и в други дружества от групата BayWa r.e. – или да ги включим в нашия списък с кандидати.

Ако сте ни изпратили непоискана кандидатура чрез портала за работа на novotegra, може да Ви помолим за разрешение да препратим документите Ви за кандидатстване към свободни работни места в рамките на групата BayWa r.e., които отговарят на Вашия профил. Ако към момента на подаване на заявлението няма позиция, която да отговаря на Вашите квалификации или желания, ние ще Ви включим в списъка с кандидати, ако е необходимо, след предварителна консултация с Вас.

Кандидатури на хартиен носител или по електронна поща няма да бъдат приемани във връзка с процеса на кандидатстване чрез нашия портал за работа на novotegra. Не се извършва прехвърляне на данни към системата за управление на кандидатите. Поради това заявленията на хартиен носител се унищожават незабавно в съответствие с разпоредбите за защита на данните; заявленията, изпратени по електронна поща, се изтриват незабавно. Изключение от това правило е получаването на заявление на хартиен носител или по електронна поща поради специален повод (напр. запознанство на търговско изложение). Тогава данните Ви се въвеждат в системата за управление на кандидатите. Процесът, описан по-горе, се прилага и за заявления и кандидатури от този тип.

 

8.4. Кой получава моите данни? 

В рамките на дружеството novotegra GmbH, до което се подава кандидатурата, само отговорните за това лица и отделите, участващи в процеса на кандидатстване (напр. ръководители, отдел „Персонал“, специализирани отдел, представители на служителите), ще имат достъп до Вашите лични данни за целите, посочени по-горе. Ако лицата, участващи в процеса на кандидатстване, са част от друго дружество на novotegra GmbH, Вашите данни в отделни случаи могат да бъдат предадени на съответните лица. 

Използваме доставчици на услуги, за да изпълним нашите договорни и законови задължения. С тези доставчици на услуги сме сключили изискваните от закона за защита на данните договори, ако те обработват лични данни от наше име. За управлението на кандидатите използваме софтуерно решение от rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, което ни служи за обработка на данни в това отношение.

 

8.5. Прехвърлят ли се лични данни в трета държава? 

В случай на кандидатстване за дружество на novotegra GmbH извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) предаването се извършва въз основа на чл. 49, ал. 1, буква б) от ОРЗД, освен ако са налице други подходящи гаранции за защита на данните.

Центърът за данни на платформата за кандидатстване на rexx systems GmbH, която използваме, се намира в Германия.

 

8.6. Колко дълго ще се съхраняват данните ми? 

Необходимо е да съхраняваме Вашите данни за период от 6 месеца, за да спазим законовите изисквания за правилното обработване на кандидатурата, както и за да можем да отговорим на въпроси във връзка с Вашата кандидатура и/или нейното отхвърляне. 

6 месеца след приключване на процеса на кандидатстване, т.е. след като сте получили одобрение или отказ от нас, Вашите лични данни ще бъдат изтрити. Анонимизирани данни за кандидатурата се създават за статистически цели.

След като се съгласите да бъдете включени в нашата група от кандидати, Вашите данни ще бъдат съхранявани и обработвани в нея за период от 12 месеца. След изтичането на този период личните Ви данни ще бъдат изтрити.

Веднага след като Ви бъде предложена оферта за работа от novotegra GmbH и се съгласите да бъдете включени в съответния процес на кандидатстване, Вашите данни ще бъдат предадени на съответното дружество. За Вашите лични данни важи срокът за съхранение от 6 месеца след приключване на процедурата по кандидатстване. Ако процесът на кандидатстване не е довел до наемането Ви или ако не сте се съгласили да бъдете включени в процеса на кандидатстване, данните Ви ще бъдат прехвърлени обратно в нашия списък с кандидати или никога няма да бъдат прехвърлени в него. И в двата случая личните ви данни се съхраняват за период от 12 месеца, считано от датата на първоначалното регистриране на групата, след което се изтриват.

Можете да оттеглите запазването на данните си от нашия списък с кандидати по всяко време. Тогава се прилага обичайният период на съхранение от 6 месеца. Не е възможно ръчно изтриване на данните Ви преди края на обичайния период на съхранение.

 

9.  Кореспонденция по електронна поща

Моля, имайте предвид, че изпращането на некриптирани имейли се счита за несигурно, тъй като неупълномощени лица могат да се запознаят със съдържанието на имейла и евентуално да го манипулират. Затова Ви съветваме да не изпращате поверителни данни по електронна поща, когато комуникирате с нас. Като кандидат, моля, използвайте нашия портал за кандидати, тъй като документите Ви за кандидатстване ще бъдат прехвърлени там по сигурен начин. Ако някога е необходимо да изпратите поверителни данни по електронна поща, моля, използвайте опция за криптиране на съдържанието.

 

10. Какви данни се събират при посещение на този уебсайт?

10.1. Обща информация за използването на бисквитки
novotegra използва на своя уебсайт така наречените „бисквитки“ и пиксели (наричани по-долу общо „бисквитки“). Това са малки текстови файлове или файлове с изображения, които вашият браузър поставя на крайното ви устройство (компютър, таблет, смартфон или друго подобно), за да съхранява определена информация, когато посещавате нашия уебсайт с това устройство. Бисквитките се приемат от Вашия уеб браузър и имат за цел да идентифицират Вашето устройство.

Използваме бисквитки, за да направим нашия уебсайт удобен за ползване. Разпознава се само бисквитката на крайното Ви устройство. Личните данни се съхраняват само след изрично дадено съгласие или ако това е абсолютно необходимо за използването на услугите, до които сте получили достъп. 

Някои бисквитки остават съхранени на крайното Ви устройство, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение. Ако не желаете това, можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира за задаването на бисквитки и да разрешавате това само в отделни случаи. Ако бисквитките бъдат деактивирани, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

По-долу е представено описание на обхвата и функционалността на бисквитките, използвани от novotegra на нейния уебсайт:

a. Функционални бисквитки
С помощта на т.нар. функционални бисквитки вече предоставената информация (напр. потребителско име, избор на език или местоположение) се запазва и на потребителя се предлагат по-добри и по-персонализирани функции. Този вид бисквитки също така позволява изпълнението на исканите функции, като например възпроизвеждане на видеоклипове. Събират се анонимни данни, като движението Ви в други уебсайтове не се проследява.

b. Бисквитки за предпочитания 
Бисквитките за предпочитания позволяват на уебсайта да запомни информация, която влияе на начина, по който уебсайтът се държи или изглежда, като например предпочитания от Вас език или региона, в който се намирате. 

c. Аналитични бисквитки
Тези бисквитки ни помагат да събираме информация за начина, по който се използва нашият уебсайт, като например броя на посетителите и произхода на трафика. Тези данни ни помагат да измерваме ефективността на нашия уебсайт и да правим подобрения. Аналитичните бисквитки ни позволяват да разберем кое съдържание има най-много и най-малко преглеждания, дали се появяват съобщения за грешки и как потребителят навигира в нашия уебсайт. Събраните данни са обобщени и следователно анонимни. Не се извършва идентификация на потребителя. Използваме тези бисквитки изключително за непрекъснато подобряване на работата на уебсайтовете на novotegra и свързаното с тях потребителско изживяване. Ако не сте съгласни с това анонимно събиране на данни за поведението Ви при използване на сайта, можете да го предотвратите, като деактивирате бисквитките в браузъра си.

a. Маркетингови бисквитки
Маркетинговите бисквитки се използват за показване на реклами на потребителя, които са подходящи и съобразени с неговите интереси. Те се използват и за измерване на ефективността на конкретни кампании. Тези видове бисквитки разпознават дали даден уебсайт е бил посетен или не. Тази информация може да бъде предадена на трети страни. Бисквитките, които служат за подобряване на таргетирането и рекламата, често са свързани с функционалности на сайтове на трети страни.

 

10.2. Бисквитки с конкретно предназначение
Конкретните бисквитки, използвани на всеки уебсайт на novotera, са описани на съответния уебсайт. Връзка към описанието „Проследяване на данни на уебсайта и отказ от участие“ може да бъде намерена в долния колонтитул на всеки уебсайт. Там ще намерите и връзките за отказване от бисквитките.

 

11. Диагноза, корекция и оптимизация със Sentry

11.1. Обхват и цел на обработването
Ние използваме услугата Sentry (предоставена от Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, САЩ) за подобряване на техническите характеристики на нашите услуги на уебсайта ни чрез наблюдение на стабилността на системата и идентифициране на грешки в кода. Потребителски данни, като информация за устройството и времето за грешка, се събират анонимно и не са свързани с други данни. Събраните данни ще бъдат изтрити след постигане на целта.

11.2. Тип данни
В случай на предаване на грешки, следните данни могат да бъдат предадени и обработени:

 • IP адрес (само за техническо предаване на грешката) 
 • Тип / версия на браузъра 
 • Операционна система / версия на операционна система 
 • Проследяване на грешката (къде и как е възникнала грешката) 
 • Потенциално текст от формуляр за контакт (ако има грешка във формуляра за контакт)

Софтуерът работи изключително на самостоятелно хоствани сървъри в Германия. Съхраняването на личните данни на потребителите се извършва само там. Данните няма да бъдат предавани на трети страни. novotegra не оценява никакви данни за рекламни цели.

11.3. Правно основание за обработването на лични данни
Правното основание за обработването на личните данни на потребителите е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (законен интерес на администратора). В наш законен интерес е да подобрим техническото изпълнение на услугите ни на нашия уебсайт чрез наблюдение на стабилността на системата и идентифициране на грешки в кода.

11.4. Продължителност на периода на съхранение
Следните лични данни ще бъдат изтрити веднага след предаването им, тъй като се използват само за предаване между сървъра и клиента:

 • IP адрес

Следните лични данни ще бъдат съхранявани за горепосочената цел в продължение на 90 дни и след това ще бъдат изтрити за постоянно:

 • Тип / версия на браузъра 
 • Операционна система / версия на операционна система 
 • Проследяване на грешката в стека  
 • Текст от формуляра за контакт

11.5. Възможност за отправяне на възражение
Тъй като Вашият IP адрес не се записва, ние не можем повече да Ви прехвърляме съхранените данни и следователно обикновено съхраняваме анонимни данни. Съобразно с това, правото на отмяна съществува само в отделни случаи, когато сме съхранили лични данни във връзка със съдържанието на неправилен формуляр за контакт. За да упражните правото си на възражение, моля, свържете се с: data-protection-officer(at)baywa-re.com.
 

12. Прехвърлят ли се лични данни в трета държава?

Прехвърлянето на данни към трети държави се извършва за всеки отделен случай и само въз основа на решение относно адекватността от Европейската комисия, стандартни договорни клаузи, подходящи предпазни мерки или Вашето изрично съгласие.

 

13. Какви са моите права за защита на данните?

Имате право на информация, коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на съхранените Ваши данни по всяко време, право на възражение срещу обработката, както и право на преносимост на данните и на подаване на жалба в съответствие с изискванията на закона за защита на данните. 

Право на информация
Можете да поискате от нас информация за това дали и до каква степен обработваме Вашите данни.

Право на коригиране
Ако обработваме Ваши данни, които са непълни или неточни, можете да поискате да ги коригираме или допълним по всяко време.

Право на изтриване
Можете да поискате от нас да изтрием данните Ви, ако ги обработваме незаконосъобразно или ако обработката непропорционално се намесва във Вашите законни интереси за защита. Моля, имайте предвид, че може да има причини, които да възпрепятстват незабавното изтриване, напр. в случай на законово регламентирани задължения за съхранение.
Независимо от упражняването на Вашето право на изтриване, ние незабавно и напълно ще изтрием Вашите данни, доколкото няма правен или законоустановен срок за съхранение в тази насока.

Право на ограничаване на обработването
Можете да поискате от нас да ограничим обработката на Вашите данни, ако

оспорвате точността на данните за период от време, който ни позволява да проверим точността на данните.
обработката на данните е незаконосъобразна, но вие отказвате да ги изтриете и вместо това искате ограничаване на използването на данните,
ние вече не се нуждаем от данните за предвидената цел, но Вие все още се нуждаете от тези данни, за да предявите или защитите правни претенции, или
сте възразили срещу обработката на данните.
Право на преносимост на данните 
Можете да поискате да Ви предоставим данните, които сте ни предоставили, в структуриран, общодостъпен и пригоден за машинно четене формат, както и да можете да прехвърлите тези данни на друг администратор на данни, без ние да Ви възпрепятстваме, при условие че

обработваме тези данни въз основа на дадено от Вас съгласие, което може да бъде оттеглено, или за изпълнение на договор между нас; и
тази обработка се извършва с помощта на автоматизирани процедури.
Ако това е технически осъществимо, можете да поискате от нас да прехвърлим данните Ви директно на друг администратор на данни.

Право на възражение
Ако обработваме данните Ви поради легитимен интерес, можете по всяко време да възразите срещу това обработване на данни по причини, произтичащи от конкретната Ви ситуация; това се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби. След това няма да обработваме повече Вашите данни, освен ако не можем да демонстрираме убедителни легитимни основания за обработването им, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработването е за предявяване, упражняване или защита на правни претенции. Можете да възразите срещу обработването на данните Ви за целите на директната реклама по всяко време, без да посочвате причини.

Право на обжалване
Ако смятате, че при обработката на Вашите данни нарушаваме германското или европейското законодателство за защита на данните, моля, свържете се с нас, за да изясним всички проблеми. Разбира се, имате право да се свържете и с надзорния орган, отговорен за novotegra GmbH, с държавния комисар за защита на данните и свобода на информацията на провинция Баден-Вюртемберг.

Ако желаете да предявите някое от горепосочените права срещу нас, моля, свържете се с лицето, посочено под т. 1. В случай на съмнение можем да поискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви.

 

14. Задължен ли съм да предоставям данни?

Данните Ви се обработват с цел сключване или изпълнение на договора, който сте сключили с нас. Ако не ни предоставите тези данни, по правило ще се наложи да откажем да сключим договор или да изпълним поръчка, или няма да можем да изпълним съществуващ договор и следователно ще трябва да го прекратим. Въпреки това не сте длъжни да давате съгласието си за обработване на данни, които не са от значение за изпълнението на договора или които не се изискват по закон.

Връзки